Hylte kommun logotyp

Sammanfattning av kommunfullmäktige 16 mars 2023

Under torsdagens sammanträde i Forum fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om investeringsmedel för nya larm på särskilda boende, finanspolicy, revidering av reglemente för kultur- och folkhälsonämnden samt riktlinjer för alkoholservering och om en ny förskola ska byggas i anslutning till den nya grundskolan i Landeryd.

Kommunfullmäktige inleddes med information från revisorerna. Därefter gick kommunfullmäktige vidare till beslut om två ombudgeteringar. Den första gäller ombudgetering av 118 485 kronor från 2022 till 2023 för att kunna genomföra tidigare beslutade investeringsprojekt. Den andra gäller ombudgetering av 186 616 kronor från kultur- och folkhälsonämnden till omsorgsnämnden i samband med tidigare beslut om att flytta ansvaret för beviljande av kontaktpersoner enligt LSS till omsorgsnämnden, och därmed förslag till justering av budgeten. Kommunfullmäktige beslutade i båda fall enligt kommunstyrelsens förslag.

Det larmsystem som idag finns på Hylte kommuns särskilda boenden är i behov av att bytas ut. Kommunfullmäktige beslutar att omsorgsnämnden ska få nya investeringsmedel om 1 350 tkr för inköp av nytt larmsystem.

En ny finanspolicy har föreslagits och innebär att tidigare finanspolicy, som beslutades på kommunfullmäktige 2017-04-27, upphävs. Kommunfullmäktige beslutar att anta ny finanspolicy och därmed upphäva tidigare finanspolicy.

Hylte kommun har en biblioteksplan för perioden 2019 – 2022. Kommunstyrelsen föreslår att förlänga denna biblioteksplan till att omfatta även 2023. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kultur- och folkhälsokontoret har gjort en översyn av kultur- och folkhälsonämndens reglemente och föreslår en rad ändringar. Ändringarna finns att se i bifogade handlingar som finns via länk längre ned på sidan. Kommunfullmäktige beslutar att anta ändringarna i reglementet.

Kommunledningskontoret har föreslagit nya revideringar i Hylte kommuns riktlinjer för tillämpning av föreskrifter gällande alkoholservering i kommunen. Kommunfullmäktige beslutar att anta dessa nya riktlinjer.

Gällande förskola i Landeryd beslutade kommunfullmäktige att en ny förskola ska byggas i anslutning till den nya grundskolan. Fastigheten Linnås 1:43, nuvarande Landeryds skola, ska säljas på öppna marknaden.

Under 2019 lämnade Martina Philip Carlsson (C) in en motion gällande minskning av microplaster. Samhällsbyggnadsnämnden lämnade under 2022 en redovisning på hur kommunens vattenreningsverk kan anpassas för att minimera utsläpp av microplatser i vattendrag. Kommunfullmäktige beslutades det att godkänna återrapporteringen av uppdraget.

Motioner

Motion om enskilda vägar beslutade kommunfullmäktige att avslå. Gällande återvinning av textilier ansåg kommunfullmäktige motionen besvarad.

För motion om avgiftsfria resor för personer med funktionsnedsättning föreslår kommunstyrelsen att motionen ska avslås mot bakgrund att förslaget möter motstridigheter i lagen. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen enligt kommunstyrelsens förslag.

Gällande motion om mensskydd på skolorna beslutar kommunfullmäktige att gratis mensskydd ska införas på grundskolorna. På gymnasieskolan, Kompetenscentrum, finns redan gratis mensskydd.

Kommunstyrelsen föreslår att avslå motion om gång/cykelväg mellan Rydöbruk och Torup. Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag.

Val i Kultur- och folkhälsonämnden

Marie-Louice Lindström (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot och 1:e vice ordförande i Kultur- och folkhälsonämnden. Till ny 1:e vice ordförande väljs Ingemar Lund (S), tidigare ledamot. Till ny ledamot väljs Fredrik Artursson (S), tidigare ersättare. Till ny ersättare valdes John Sundling (S).

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.