Hylte kommun logotyp

Sammanfattning av kommunfullmäktige 8 december

På detta kommunfullmäktige valdes revisorer, ledamöter och ordföranden till kommunfullmäktige, nämnder, stiftelsen Hyltebostäder, donationsfonder, ombud, olika förbund med mera.

Val till revisionen
Följande revisorer valdes: Gunnel Johannson (S), Ingemar Steneteg (C), Ronny Sjögren (SD), Lars Sundberg (S), Kristina Johansson (S)

Val till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens ledamöter blev Ronny Löfqvist (S) Anna Roos (C), Stina Isaksson (SD), Birgitta Årzen (S), Fredrik Engberg (L), Håkan Bengtsson (C), Maj Brodin (SD), Lisa Mogren (V), Bo Gunnar Åkesson (M), Tommy Edenholm (KV), Mikael Ingvarsson (SD)

Till ordförande valdes Ronny Löfqvist (S), vice ordförande Birgitta Årzen (S), 2:e vice ordförande Stina Isaksson (SD).

Val till Kultur- och folkhälsonämnden
Kultur- och folkhälsonämndens ledamöter blev Hanna Kjellin (S), Per-Henriksson (C), Maj Brodin (SD), Marie-Louice Lindström (S), Ingemar Lund (S)

Till ordförande valdes Hanna Kjellin (S), vice ordförande Marie-Louice Lindström (S), 2:e vice ordförande Per Henriksson (C)

Val till Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämndens ledamöter blev Leif Smith (S), Malin Svan (C), Mikael Ingvarsson (SD), Per-Yngve Bengtsson (S), Linda Svensson (L)

Till ordförande valdes Leif Smith (S), vice ordförande Per-Yngve Bengtsson (S), 2:e vice ordförande Malin Svan (C)

Val till omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens ledamöter blev Victoria Strand (S), Magdalena Barkström (C), Suzana Wiman (SD), Sofia Zarna (S), Svetlana Svensson (V)

Till ordförande valdes Victoria Strand (S), vice ordförande Sofia Zarna (S), 2:e vice ordförande Magdalena Barkström (C)

Val till samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter blev Malin Thydén Kärrman (S), Bo Brandt Nielsen (M), Ray Alexén (SD), Roger Andersson (S), Bengt-Åke Torhall (L)

Till ordförande valdes Malin Thydén Kärrman (S), vice ordförande Roger Andersson (S), 2:e vice ordförande Bo Brandt Nielsen (M)

Val till tillsynsnämnden
Tillsynsnämndens ledamöter blev Ann-Christin Wendpaap (S), Harri Kytöharju (C), Paula Westman (SD)

Till ordförande valdes Ann-Christin Wendpaap (S), vice ordförande Harry Kytöharju (C)

Val till valnämnden
Valnämndens ledamöter blev Maria Johansson Arnström (S), Katarina Bengtsson (C), Kerstin Alexén (SD), Fredrik Engberg (L), Svetlana Svensson (V)

Till ordförande valdes Maria Johansson Arnström (S), vice ordförande Katarina Bengtsson (C)

Val till stiftelsen Hyltebostäder
Valnämndens ledamöter blev Maria Hedin (S), Håkan Bengtsson (C), Jens Bäckman (SD), Ronny Löfqvist (S), Bengt-Åke Torhall (L)

Till ordförande valdes Maria Hedin (S), vice ordförande Ronny Löfqvist (S), 2:e vice ordförande Håkan Bengtsson (C)

Val till gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel
Till ledamot valdes Victoria Strand (S), Magdalena Barkström (C) valdes till ersättare.

Val till patientnämnden
Till ledamot valdes Mats Gustafsson (SD), Gunilla Holmgren Ritterbex (C) valdes till ersättare.

Val till nämnden för överförmyndare i samverkan
Till ledamot valdes Micael Arnström (S), Kennerth Svensson (V) valdes till ersättare.

Val till Henoch Johanssons donationsfond
Till ledamöter valdes Karl Gustaf Lindbäck, Kerstin Alexén, Anna Roos, Malin Svan, Anna Kjellner, Mia Schulz Wigelsbo

Val till Stiftelsen Davidsonska donationen
Långaryd: Ingemar Steneteg, Jälluntofta: Anders Bertilsson, Färgaryd: Inge Sundqvist, Femsjö: Peter Nöjd, Unnaryd: Karl-Erik Axelsson.

Val till Oscar Petterssons donationsfond
Till ledamöter valdes Bruno Granat, Mikael Andersson, Rolf Johansson.

Val av revisorer i Brännö Folkets park och Hylte ryttarförening
Kommunfullmäktige delegerar åt kommunens valda revisorer att välja en revisor och ersättare för Brännö Folkets Park, samt en revisor och ersättare för Hylte Ryttarförening för mandatperioden 2023-2026.

Val av revisorer i donationsfonder
Kommunfullmäktige delegerar åt kommunens valda revisorer att välja två revisorer och två ersättare för varje donationsfond för mandatperioden 2023-2026.

Val till styrelseledamot och stämmoombud till Coompanion
Till styrelseledamot valdes Malin Svan (C) och till ombud valdes Per Henriksson (C).

Val till Kommuninvest
Till ledamot valdes Ronny Löfquist (S) och till ersättare valdes Anna Roos (C).

Val till Samordningsförbundet i Halland
Kommunfullmäktige utser Lillemor Landén Vepsä (S), Laholm till revisor. Till ledamot valdes Hanna Kjellin (S) och till representant i förbundets ägarsamråd valdes Anna Roos (C).

Val till Lokalt ledd utveckling i Halland
Kommunfullmäktige nominerar Micael Arnström och Marie Blomqvist till styrelsen för Lokalt ledd utveckling i Halland för mandatperioden 2023-2026.

Val av begravningsombud
Kommunfullmäktige valde att som begravningsombud föreslå Bo Gunnar Åkesson för länsstyrelsen.

Val av gode män vid lantmäteriförrättningar
Kommunfullmäktige utser följande personer till gode män vid lantmäteriförrättningar för
mandatperioden 2023-2026. Inom jordbruks- och skogsbruksfrågor: Lars-Johan Svedberg, Anders Bertilsson och Karl-Yngve Dahlgren. Inom tätortsförhållanden: Gustav Ivarsson, Christer Mattsson och Fredrik Engberg.

Val till Lagans vattenråd föreningsstämma
Till ledamot valdes Jessica Johansson (V) och till ersättare valdes Henrik Hansson (C).

Val till Nissans vattenråd
Till ledamot valdes Bo Wahlén (V)

Val till styrgrupp för gymnasiesamverkan
Till ledamot valdes Hanna Kjellin (S). Per Henriksson (C) valdes till ersättare.

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.