Hylte kommun logotyp

Sammanfattning av Kommunfullmäktige 7 december

Onsdagens kommunfullmäktige i Forum inleddes med information från kommunens förtroendevalda revisorer. Därefter gick kommunfullmäktige vidare med budgeten (Resultat- och ekonomisk plan REP 2023- 2026).

Kommunfullmäktige beslutar att anta Framtid Hylte 3:s budgetförslag samt att kommunstyrelsen får rätt att låna upp motsvarande belopp på det lån som förfaller till betalning 2023, samt befria från det ekonomiska resultatet avseende färdtjänst.

Kommunfullmäktige fattade beslut om några ändringar i arbetsordningen för nämnder och styrelsen. Fullmäktige beslutade enligt de förslag kommunstyrelsen lagt fram, vilket var dels att minska antalet ledamöter i samtliga nämnder utom tillsynsnämnden till fem ledamöter och fem ersättare. Dels att utskotten ska tas bort i samtliga nämnder utom kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden.

Fullmäktige beslutade vidare att både kommunfullmäktige, styrelsen och nämnderna kommer att övergå från fysisk till digital justering av protokoll vid årsskiftet.

Rådens arbetsformer – Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att anta arbetsformerna för tillgänglighetsrådet, pensionärsrådet och trygghets- och folkhälsorådet. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Ändringarna är ett resultat av Demokratiberedningen, den översyn och utvärdering som gjorts av de politiskt sammansatta organen inför den nya mandatperioden

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för kommunens fordonssamordning överlåts till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Gällande Revidering av Samverkansavtal för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag som är att anta förslag till Samverkansavtal för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel, enligt bilaga, och som träder i kraft från och med den 1 januari 2023 med de redaktionella ändringarna under kapitel 8.1 enligt nedan som Region Halland har meddelat, "att hjälpmedel som den gemensamma nämnden beslutat ska tillhandahållas, lagerhållas och underhållas samt" "att Region Halland tillhandahåller specialistkompetens för rådgivning av till föreskrivare vid föreskrivning av hjälpmedel, teknisk kompetens för underhåll av hjälpmedel och kompetens för specialanpassning av hjälpmedel inom nämndens ansvarsområde. Samverkansavtal för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel ersätter därmed tidigare Avtal om samverkan i Gemensam hjälpmedelsnämnd.

Motioner

Inga inkomna motioner

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.