Hylte kommun logotyp

Sammanfattning av kommunfullmäktige 15 november 2022

Tisdagens kommunfullmäktige i Forum inleddes med val av ombud till Sveriges Kommuner och Regioners kongress för perioden 2023-2027. Efter valet gick kommunfullmäktige vidare till granskning av delårsbokslut 2022, utförd av Ernst & Young på uppdrag av kommunrevisionen.

Kommunfullmäktige tog del av informationen och gick vidare till beslut gällande kommande års skattesats i kommunen, milersättning för röstmottagare, revidering av reglemente gällande ansvar för färdtjänst och politisk plattform för 2022–2026.

Kommunstyrelsen föreslår att skattesatsen ska vara oförändrad, 21,45% för 2023. Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag. Därefter tog kommunfullmäktige del av redovisning av partistöd 2021 och beslut om partistöd 2023. Beslut föll på att samtliga partier i kommunfullmäktige ska få partistöd för 2023. Kristdemokraterna, som nytt parti i kommunfullmäktige, under förutsättning att de lämnar in de dokument som behövs kommer få ta del av partistödet.

Vidare beslutade kommunfullmäktige att milersättning för röstmottagare ska betalas ut i enlighet med kommunens ersättningsreglemente. För revidering av reglemente gällande ansvar för färdtjänst föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar enligt bifogat förslag. Förslaget lyder att skrivelsen Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt Lag om färdtjänst (SFS 1997:736) och Lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735) flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige valde att gå på kommunstyrelsens linje och beslutade enligt det lagda förslaget.

Därefter beslutade kommunfullmäktige att fastställa kommunstyrelsens förslag gällande Framtid Hylte 3 och För Hyltes bästas politiska plattform 2022-2026. Efter kommunfullmäktiges beslut ska målområdena konkretiseras genom politiska diskussioner samt sammankoppling med redan fattade beslut.

Motioner

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att avslå motion angående så kallade "lucktomter", inlämnad av Stina Isaksson (SD), med stöd av lag och andra bestämmelser gällande detaljplanerad mark och att det i köpekontrakt anges att byggnation ska vara påbörjad på fastigheten inom två år. Kommunfullmäktige avslog motionen. Sverigedemokraterna begärde votering och reservation mot beslutet.

Gällande motion angående att använda djur för ökat välbefinnande inom omsorgen i Hylte kommun, inlämnad av Stina Isaksson (SD) och Monica Grönroos (SD), föreslår kommunstyrelsen att motionen ska anses besvarad. Omsorgsnämnden har givit omsorgskontoret i uppgift att utreda motionen. Omsorgskontoret framhåller att det redan idag finns möjlighet att använda djur inom omsorgen och denna möjlighet tillämpas redan i viss mån. Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.