Hylte kommun logotyp

Mandatperiodens första kommunfullmäktige - Sammanfattning av kommunfullmäktige 20 oktober 2022

Under torsdagen sammanträdde det nya kommunfullmäktige för första gången den här mandatperioden. Inledningsvis fick nya kommunfullmäktige en presentation av kontoret med innehåll om hur organisationen är uppbyggd, vad kommunen får göra, vad kommunfullmäktige får göra och praktisk information. Vidare behandlades ekonomisk uppföljning för Hylte kommun 2022 samt återredovisning av motioner och uppdrag från kommunfullmäktige 2022.

Partierna presenterade vilka som valt att ingå valteknisk samverkan den kommande mandatperioden. Socialdemokraterna, Västerpartiet, Kommunens väl och Liberalerna ingår samarbete under namnet Framtid Hylte 3. Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna ingår samarbete med namn För Hyltes bästa.

Bland de första punkterna på agendan stod att välja ett nytt presidium i fullmäktige. Till kommunfullmäktiges ordförande nominerade Socialdemokraterna tidigare ordförande Mikael Arnström (S). Som första vice ordförande förslog Centerpartiet Lennart Ohlsson (C) och som andra vice ordförande förslog Sverigedemokraterna Ray Alexén (SD). Samtliga förslag godkändes av kommunfullmäktige. Till valberedningen valde kommunfullmäktige ordinarie ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande.

Ekonomisk uppföljning Hylte kommun 2022

Vid punkten för ekonomisk uppföljning följde en längre debatt där Ronny Löfqvist (S), Bo-Gunnar Åkesson (M) och Stina Isaksson (SD), Anna Roos (C) och Per-Yngve Bengtsson (S) lyfte flera perspektiv på Hylte kommuns ekonomiska framtid, däribland omvärldsläget med ökande kostnader på el, bränsle och en stigande inflation. Även skola, vård och omsorg lyftes som viktiga punkter inför kommande mandatperiod. Kommunfullmäktige valde att gå på kommunstyrelsens linje och godkänna delårsbokslutet.

Under följande punkter, återredovisning uppdrag av kommunfullmäktige 2002 och återredovisning motioner 2022, beslutade kommunfullmäktige att de tagit del av informationen. Därefter beslutades det att kommunstyrelsens ordförande är ansvarig utgivare för webbsändningarna av kommunfullmäktige.

I tidigare kommunfullmäktige har det tagits beslut om att godkänna överenskommelsen Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Halland. Den här har nu ersatts av en ny överenskommelse i Halland, Trygg och effektiv utskrivning från hälso- och sjukvård i Halland 2022-2024. Kommunfullmäktige beslutade att bifalla kommunstyrelsens förslag om att godkänna den nya överenskommelsen.

Motioner

För motionen angående att återskapa natur i Hylte kommun, inlämnad av Stina Isaksson (SD) och Karl-Yngve Dahlgren (SD), meddelar kommunstyrelsen att de är positiva till innehållet i motionen men att genomförandet skulle innebära stora svårigheter. Kommunstyrelsen föreslår därför att avslå motionen. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen enligt kommunstyrelsens förslag.

Nästa motion, inlämnad av Anna Roos (C) och Malin Svan (C), om att stärka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter föreslår kommunstyrelsen att yrka bifall till motionen. Kommunfullmäktige beslutar bifall och ärendet går vidare till samhällsbyggnadskontoret.

För motionen om att stärka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, föreslår kommunstyrelsen att yrka bifall till motionen. Kommunfullmäktige beslutade att bifalla första att-satsen i motionen men att avslå andra att-satsen.

Slutligen meddelade partier gruppledare. Följande gruppledare meddelandes: Hanna Kjellin (S), Anna Roos (C), Stina Isaksson (SD), Aurore Hempel (KD), Tommy Edenholm (KV), Lisa Mogren (V), Bo-Gunnar Åkesson (M) och Fredrik Engberg (L).

Alla handlingar inför mötet går att läsa här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.