Hylte kommun logotyp

Infrastruktursatsning i Kinnared - Sammanfattning av kommunfullmäktige 1 september 2022

Under torsdagens sammanträde i Forum fattade kommunfullmäktige beslut om bland annat omsättning av befintliga lån, finansiering av infrastruktursatsning i Kinnared, antagande av detaljplan för Västra Hylte 1:211 m.fl. (Parkstaden) och Linnås 1:9 m.fl. (Landeryds skola). Även revidering av reglemente för kultur- och folkhälsonämnden behandlades.

Kommunfullmäktige inleddes med att Malin Mattsson, samordnare för våld i nära relationer, informerade om aktiviteter som genomförts samt kommande aktiviteter i arbetet med handlingsplanen mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtyck.

Sedan gick kommunfullmäktige till beslut gällande slutredovisningen av Örnaskolans kök. Den beslutade budgeten för renoveringen av köket är 25,3 miljoner kronor och projektets totala kostnad slutade på 25,1 miljoner kronor och ryms inom beslutad budget. Kommunfullmäktige beslutade att gå på kommunstyrelsens förslag och godkänna slutredovisningen. Kommunfullmäktige beslutade också att omsätta ett lån om 69,5 miljoner kronor som förfaller till betalning under året.

Medfinansiering infrastruktursatsning i Kinnared

Vägen som går genom Deromes industriområde i Kinnared försvårar för företag att utvecklas och är i aspekter om trafiksäkerhet inte helt tillfredställande. En ny väg som går utanför industriområdet skulle innebära en satsning på näringslivet i Hylte kommun och möjligheten till nya jobb. Hylte kommun har i samtal med Trafikverket tagit fram en satsning om 50 miljoner kronor, varav Region Halland har beslutat att gå in med 25 miljoner i en näringslivssatsning, vilket innebär att Hylte kommuns andel avser 25 miljoner kronor. Trafikverket och Derome Timber är medfinansiärer. Lars Tingsmark, ekonomichef, höll en redovisning kring juridiska och ekonomiska aspekter som kan komma att påverka en infrastruktursatsning i Kinnared. Trafikverket är ansvarig för projektet. Efter en debatt, med vissa meningsskiljaktigheter rörande finansieringen från Bo Gunnar Åkesson (M), beslutade kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kultur- och folkhälsokontoret och omsorgskontoret har uppmärksammat att den uppdelning mellan kultur- och folkhälsonämnden (KFN) och omsorgsnämnden (ON) av ansvar för insatser och stöd till människor med funktionshinder som finns idag inte fungerar på ett bra sätt. Kommunfullmäktige beslutade att bifalla kommunstyrelsens förslag om att revidera omsorgsnämndens och kultur- och folkhälsonämndens reglemente.

Nytt förslag på detaljplan för Västra Hylte 1:211 m.fl. (Parkstaden) har tagits fram med syfte att ändra markanvändningen på fastigheten som idag tillåter industrier. Den nya detaljplanen tillåter istället bostäder och kommersiell eller offentlig service. Kommunfullmäktige valde att gå på kommunstyrelsens förslag om att anta den nya detaljplanen. Moderaterna avstod från att delta i beslutet.

I tidigare kommunfullmäktige har beslut om att bygga en ny skola i Landeryd tagits. Kommunstyrelsen föreslår att anta en ny detaljplan för Linnås 1:9 m.fl. (Landeryds skola) som har tagits fram för att möjliggöra nybyggnation av skola, förskola och eventuellt gymnastikhall. Kommunfullmäktige beslutar att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag om att anta detaljplanen.

Motioner

Anna Roos (C) och Malin Svan (C) har inlämnat motion med fokus på ungdomar i Hylte kommun. Motionen tar bland annat upp förslag om ungdomsforum där unga får vara med och fatta beslut, betald feriepraktik, upprustning av kommunala badplatser, fritidsbank och ungdomsmottagning i Hyltebruk.

Ytterligare motion har lämnats in av Anna Roos (C) gällande simkunnighet ger badsäkerhet. Förslag om bland annat avgiftsfri simskola, fortsatt regelbunden simundervisning för elever som klarat simprovet i åk 3 och livräddning med docka inför både sommarsäsong och livräddning på isflak.

Båda motioner skickas till kommunstyrelsen för hantering.

Alla handlingar inför mötet går att läsa här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.