Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Egenkontroll – miljöfarlig verksamhet

Egenkontrollen är obligatorisk och syftar till att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljö. Som verksamhetsutövare är du skyldig att fortlöpande planera och kontrollera din verksamhet och undersöka hur den påverkar miljön. Du ska ha tillräckliga kunskaper om verksamhetens art och omfattning för att skydda omgivningen. Väl fungerande rutiner i verksamheten ger dessutom bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan någon allvarlig skada inträffar.

Kravet på egenkontroll gäller både företag och enskilda personer. Det innebär att du som driver en verksamhet eller gör något som påverkar miljön ska känna till hur man gör det på ett säkert sätt för miljön och människors hälsa.

Hur omfattande det förebyggande kontrollarbetet behöver vara beror på hur typen av verksamhet och hur omgivningen är. Om verksamheten bedrivs yrkesmässigt och är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken (A-, B-, eller C-verksamhet) skall du dessutom följa bestämmelserna i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Läs mer om A-, B-, och C-verksamhet här.

Enligt förordningen ska egenkontrollen omfatta:

  • Dokumenterad ansvarsfördelning.
  • Dokumenterade rutiner för fortlöpande kontroll av utrustning.
  • Dokumenterade undersökningar och riskbedömning av verksamheten.
  • Förteckning av verksamhetens kemiska produkter och biotekniska organismer.

Om en driftstörning eller liknande händelse inträffar i verksamheten som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön ska miljöenheten underrättas direkt.

Kravet på egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare regelbundet ska kontrollera verksamheten och dess påverkan på miljön. Genom att införa rutiner, till exempel för hur utrustning ska hanteras, kan du minska risken för onödiga utsläpp eller sänka energiförbrukningen. Genom att sedan följa upp mätresultat och andra resultat från undersökningar kan du hitta förbättringsområden.

I egenkontrollförordningen ställs krav på att du omedelbart måste kontakta tillsynsmyndigheten vid driftstörningar som kan påverka miljö eller människors hälsa. När vi som tillsynsmyndighet är ute och inspekterar kontrollerar vi att din egenkontroll har skötts och dokumenterats. Tänk på att du som verksamhetsutövare är ansvarig om en olycka sker och i värsta fall kan bli skadeståndsskyldig.

Om det finns beslut om kontrollprogram för din verksamhet gäller detta parallellt med bestämmelserna om egenkontroll. Införande av miljöledningssystem är, till skillnad från kraven på egenkontroll, frivilligt. Verksamheter som infört miljöledningssystem, till exempel ISO 14001 eller EMAS, bör i allt väsentligt redan leva upp till kraven på egenkontroll. Men även dessa verksamheter kan behöva komplettera ledningssystemet för att uppfylla kraven på egenkontroll

Kontakt