Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Miljöfarlig verksamhet

Ta reda på om din verksamhet behöver ha tillstånd eller måste anmälas i förväg till samhällsbyggnadskontoret. I Miljöbalken ställs det bland annat krav på att byta ut farliga kemikalier, minska avfallsmängden, återvinna och att välja en lämplig plats för verksamheten. Detta för att undvika onödiga risker och utsläpp.

Många verksamheter, t.ex. tillverkningsföretag, avloppsreningsverk etc. bedriver miljöfarlig verksamhet. De största verksamheterna behöver söka tillstånd hos länsstyrelsen och det är en ganska lång process.

Mindre verksamheter behöver inte söka tillstånd, men vissa av dem måste ändå anmälas till samhällsbyggnadsnämnden. I miljöprövningsförordningen redovisas vilka verksamheter som ska söka tillstånd och vilka som behöver anmälas.

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Syftet med anmälningsplikt är att samhällsbyggnadsnämnden ska få tillfälle att bedöma miljöeffekterna av verksamheten i förväg, till exempel om platsen för verksamheten är lämplig, hur omgivningen kommer att störas, och om de planerade försiktighetsåtgärderna är tillräckliga. Dessutom ska de som berörs, till exempel grannar, få tillfälle att tala om vad de tycker.

Vem ska anmäla?

En anmälan ska göras om verksamheten har beteckningen C i miljöprövningsförordningen, eller om man ändrar en anmälningspliktig (C-verksamhet) eller tillståndspliktig verksamhet (B-verksamhet) så att det påverkar människor eller miljö på ett annorlunda sätt, t.ex. ändrade utsläpp, nya större maskiner, ökad mängd kemikalier eller buller. Sanering av föroreningar ska också anmälas. Här kan du läsa mer om A-, B- och C-verksamheter.

Övertar du en miljöfarlig verksamhet som har tillstånd eller som har anmälts ska du så fort som möjligt upplysa samhällsbyggnadskontoret om det. Men det krävs ingen ny anmälan om verksamheten inte förändras.

Din anmälan ska skickas till samhällsbyggnadsnämnden senast sex veckor innan verksamheten eller ändringen påbörjas. Enklare anmälningsärenden brukar handläggas på kortare tid och då får verksamheten påbörjas direkt efter att beslut är taget.

Avgift

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för tillsyn och handläggning. Oftast sker detta genom en årlig tillsynsavgift. Beloppet bestäms av vilken typ av verksamhet som bedrivs samt dess omfattning. För mindre verksamheter tar samhällsbyggnadsnämnden ut en timavgift. Taxan fastställs av kommunfullmäktige.

Kontakt