Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Miljöbalkens hänsynsregler gäller alla

Miljöbalken ska bidra till en hållbar utveckling, ett samhälle som är hållbart för människor och miljö. De allmänna hänsynsreglerna gäller alla, både företagare och privatpersoner. Det innebär att du i din verksamhet och i det dagliga livet ska ta mer hänsyn till miljön. Reglerna gäller jämt, även om inte tillsynsmyndigheten ställt några krav.

Kunskapskravet

Kunskapskravet innebär att du måste skaffa dig den kunskap som krävs för att veta hur din verksamhet påverkar människors hälsa och miljön, och hur du kan motverka negativ påverkan.

Försiktighetsprincipen

Försiktighetsprincipen innebär att du ska vidta skyddsåtgärder och försiktighetsmått när det finns risk för negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. Du ska använda bästa möjliga teknik.

Produktvalsprincipen

Produktvalsprincipen innebär att du ska byta ut de kemiska produkter som innebär risker för människors hälsa och för miljön mot mindre farliga alternativ, om det finns sådana.

Hushållningsprincipen

Hushållningsprincipen innebär att du ska hushålla med råvaror och energi och sträva efter återanvändning och återvinning. I första hand ska du använda förnybara energikällor.

Lokaliseringsprincipen

Lokaliseringsprincipen innebär att platsen och lokalen där verksamheten ska bedrivas måste vara lämplig från miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Ett givet bygglov innebär inte alltid att platsen eller lokalen blir godtagbar enligt miljöbalkens bestämmelser.

Bevisbörderegeln

Omvänd bevisbörda tillämpas i miljöbalken. Det innebär att du är skyldig att kunna visa att du följer miljöbalkens regler. Tillsynsmyndigheten behöver inte bevisa motsatsen.

De allmänna hänsynsreglerna ska uppfyllas om det inte anses orimligt. I rimlighetsavvägningen ska nyttan med försiktighetsmåtten vägas mot kostnaden för åtgärderna.

Kontakt