Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Förorenad mark

Här finner du information om vad du ska göra om du upptäcker en förorening i mark, eller om du vill sanera förorenad mark eller göra markarbeten där det finns föroreningar i marken.

Föroreningar kan finnas i marken sedan lång tid tillbaka och utgör sällan någon akut hälso- eller miljörisk. Däremot kan föroreningar i marken på längre sikt orsaka mycket stora skador för både människors hälsa och miljön.

Har du frågor om förorenad mark och hur du ska gå tillväga med det? Det är alltid bra om du kontaktar oss innan du påbörjar någon åtgärd över huvud taget som rör föroreningar i marken.

Vem är ansvarig för att sanera förorenad mark?​

Den som är ansvarig för efterbehandlingen av ett förorenat område är i första hand den som bedrivit en verksamhet (verksamhetsutövaren) eller den som vidtagit en åtgärd som lett till föroreningen. Du som fastighetsägare kan bli ansvarig för undersökning och sanering av förorenad mark.

Om ingen verksamhetsutövare finns kvar kan även fastighetsägaren bli ansvarig för att efterbehandla det förorenade området. Kommunens bygg- och miljöenhet kan utreda vem som har ansvaret för efterbehandling av ett förorenat område.

Undersök om ett område är förorenat

Om du tänker köpa en fastighet, göra markarbeten eller avveckla din verksamhet är det viktigt att du tar reda på om marken är förorenad. Länsstyrelsen eller miljöenheten kan ha uppgifter om fastigheten eller marken tidigare har bedömts som förorenad. Om inga uppgifter finns kan du behöva göra en miljöteknisk markundersökning.

Upptäcker du att ett område är förorenat ska du genast kontakta samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljöenheten.

Anmäl sanering

Om du vet att det finns föroreningar och ska utföra markarbeten måste du först göra en anmälan till bygg- och miljöenheten. Vi gör då en bedömning av vad du behöver göra för att minska risken för påverkan på människors hälsa och miljön. Kontakta bygg- och miljöenheten direkt på 0345-180 00 eller sbk@hylte.se.

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH)

- anmälan enligt 28 § förordning (1998:899)

Av 28 § FMH framgår att anmälningsplikt gäller för en avhjälpandeåtgärd som omfattar en föroreningsskada och där åtgärden bedöms medföra en risk, större än ringa, för ökad exponering eller spridning av föroreningen. Anmälningsplikten är utfärdad med stöd av det bemyndigande som ges i 9 kap. 6 § miljöbalken (MB).

Med föroreningsskada avses enligt 10 kap. 1 § första stycket MB en miljöskada som genom förorening av ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Med avhjälpande avses enligt 10 kap. 1 § tredje stycket MB utredning, efterbehandling och andra åtgärder för att avhjälpa en föroreningsskada eller en allvarlig miljöskada.

Anmälan om förorenad mark

Kontakt