Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Anmälan av verksamhet

Enligt lag är det anmälningsplikt av lokaler som ska användas för vissa verksamheter. Anmälningsplikten gäller för:

Syftet med anmälan är att tillsynsmyndigheten, vilket i detta fall är samhällsbyggnadsnämndens bygg- och miljöenhet, ska ha möjlighet att granska verksamheten innan den startar för att förhindra att människors hälsa och miljön tar skada.

Vem ska göra anmälan?

Det är alltid verksamhetsutövaren som har huvudansvaret för att anmälan görs och anmälan ska lämnas in innan verksamheten startar.

Vad ska en anmälan innehålla?

En anmälan ska innehålla följande uppgifter:

Hur gör jag en anmälan och hur går handläggningen till?

Anmälan skickas till:

Samhällsbyggnadskontoret
Bygg- och miljöenheten
Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

När handlingarna kommit in kontaktar vi dig för att boka tid för en inspektion. Vid inspektionen granskar vi lokalen och diskuterar verksamheten med dig. Ifall något behöver åtgärdas bestämmer vi gemensamt en tid där detta kan vara klart. Vi kan kan välja att acceptera verksamheten i dess nuvarande utformning, lämna råd, begära komplettering av anmälan, kräva åtgärder eller förbjuda verksamheten. Efter inspektionen görs en bedömning, ett beslut fattas och en handläggningsavgift tas ut i enlighet med kommunfullmäktiges taxebeslut.

Vad händer om jag inte gör en anmälan?

Om anmälan inte görs till bygg- och miljöenheten innan verksamheten startar får verksamhetsutövaren betala en miljösanktionsavgift på 1000–10 000 kronor, beroende på vilken typ av verksamhet det gäller. För solarier tas inte en miljösanktionsavgift ut, i stället kan en åtalsprövning bli aktuell. Verksamheten måste skyndsamt anmälas till samhällsbyggnadsnämnden och ärendet handläggs enligt ovan.

Räcker det att anmäla verksamheten enligt miljöbalken?

Nej, i vissa fall krävs bygglov/bygganmälan när en lokal ska tas i bruk eller vid ändrad användning. Kontakta samhällsbyggnadskontorets plan- och byggenhet för ytterligare upplysningar. Räddningstjänsten ska också kontaktas. De går igenom lokalen och ser till att den uppfyller brandsäkerhetskraven.

Kontakt