Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Lokalt aktivtetsstöd - LOK-stöd

Ansökan om lokalt aktivitetsstöd är baserad på antalet grupptillfällen där ersättningsbeloppet för närvarande uppgår till 20 kr per grupptillfälle och antal stödberättigad deltagare där ersättningsbeloppet för närvarande uppgår till 6 kr per deltagare.

Stödberättigad förening

Ideell idrottsförening som är medlem i ett specialidrottsförbund (SF) anslutet till Riksidrottsstyrelsen (RS) har rätt att erhålla LOK-stöd i enlighet med vad som anges nedan. Därutöver har idrottsföreningar som tillhör ett idrottsförbund som har ett av RS godkänt samarbetsavtal med SF samma rättighet. Övriga icke idrottsföreningar som bedriver organiserad ungdomsverksamhet har samma rättighet att ansöka om bidraget. Föreningen ska ha minst 10 medlemmar i åldern 7-25 år.

Stödberättigad verksamhet

LOK-stöd utgår för verksamhet som föreningen bedriver och ansvarar för. Med verksamhet avses prestationsinriktad tävlingsidrott samt hälsoinriktad bredd och motionsidrott i vilket det ingår ett centralt moment av fysisk aktivitet, samt andra föreningsaktiviteter av icke idrottslig karaktär.

Stödberättigad verksamhet ska utveckla intresset för idrott och andra föreningsaktiviteter hos barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning och främja möjligheterna till en allsidig träning efter vars och ens fysiska och psykiska förutsättningar.

Verksamheten ska vidare utveckla kvaliteten i dess barn- och ungdomsverksamhet utifrån ett barnrättsperspektiv och i all verksamhet i övrigt så att verksamheten främjar en god etik, ökat deltagande, ideellt engagemang, jämställdhet och integration.

Kriterier för stöd

För att vara stödberättigad ska verksamhet till minst 75 procent innefatta utövande av den huvudverksamhet som föreningen bedriver. Därutöver kan sådan verksamhet som direkt främjar huvudverksamheten vara stödberättigad.

Stödberättigad gruppaktivitet

En gruppaktivitet ska pågå i minst 60 minuter, ledas av minst en ledare utsedd av föreningen och bestå av minst 3 och högst 30 övriga deltagare enligt rubriken ”Grupptillfälles- och deltagarstöd”.

Gruppaktiviteten ska innehålla en gemensam samling och avslutning.

Ledaren ska ha fyllt 13 år och vara medlem i en förening. Ledaren får inte vara ansvarig för flera gruppaktiviteter samtidigt.

Grupptillfälles- och deltagarstöd

Förening har rätt till LOK-stöd i form av grupptillfälles- och deltagarstöd.

När aktiviteten leds av en ledare erhåller föreningen ett grupptillfällesstöd om 20 kr/gruppaktivitet.

Deltagarstöd utgår för deltagare som under det kalenderår aktiviteten genomförs fyller lägst 7 år och högst 25 år. För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns.

Deltagare ska vara medlem i den förening som bedriver gruppaktiviteten. Undantag härifrån gäller för av föreningen i begränsad omfattning genomförd aktivitet i rekryteringssyfte.

För varje deltagare utgår ett deltagarstöd om 6 kr/deltagare. Deltagare får endast ingå i en gruppaktivitet per förening och veckodag.

Kontroll m.m.

Kommunen har rätt att kontrollera innehållet i en ansökan. På begäran av kommunen är förening skyldig att tillhandahålla redovisning enligt rubriken ”Ansökan” andra stycket, samt övriga handlingar som kommunen anser nödvändiga för kontrollen.

Om ansökan innehåller oriktig uppgift får kommunen besluta att föreningen inte är berättigad till stöd avseende den redovisningsperiod ansökan avser, för viss tid eller tills vidare. Sådant beslut kan också fattas om föreningen underlåter att tillhandahålla handlingar enligt första stycket.

Om en ansökan innehåller smärre avvikelser från vad som föreskrivs, får kommunen, om det föreligger särskilda skäl, besluta om skäligt stöd.

Utbetalning

Utbetalning sker efter respektive avslutad redovisningsperiod och kontroll.

Ansökan

Ansökan om LOK-stöd görs via E-tjänst, ” Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd), ansökan”, eller på blankett ”Ansökan om kommunalt lokalt aktivitetsstöd”. Varje kalenderår omfattar två redovisningsperioder; 1 januari–30 juni med sista ansökningsdag den 31 augusti samt 1 juli–31 december med sista ansökningsdag den 28 februari (29:e vid skottår).

Ansökan ska göras av en av föreningsstyrelsen utsedd person.

Förening är skyldig att löpande upprätta redovisning av föreningens gruppaktiviteter med uppgift om föreningens namn, SF-idrott (i de fall det är aktuellt), aktivitet, plats, datum, tid samt deltagarnas och ledarnas namn, personnummer, kön, eventuell funktionsnedsättning och närvaro. Redovisningen ska undertecknas eller signeras digitalt av ansvarig ledare.

Redovisningen ska på begäran av kommunen kunna uppvisas i sin helhet.

Endast en ansökan inlämnas per förening oavsett om föreningen bedriver flera SF-tillhöriga idrotter, eller andra verksamheter. Detta innebär att en förening inte kan lämna in flera ansökningar avseende enskilda SF-idrotter eller verksamheter.

Bidraget söks på genom e-tjänsten för ansökan om LOK-stöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller via blankett "Ansökan om kommunalt lokalt aktivitetsstöd" som du hittar i självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt