Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Investeringsbidrag till idrottsföreningar

Bidrag utgår till förening som avser att göra investeringar på egna anläggningar. Bidragets storlek grundas på det man i ansökan presenterar och vill genomföra nästkommande år.

Stödberättigad förening

Idrottsförening som bedriver regelbunden organiserad verksamhet.

Kriterier för stöd

Bidrag utgår efter särskild prövning till

  • Iordningställande eller upprustning av föreningsägda idrottsplaner och motionsbanor belägna i Hylte kommun.
  • För om- och tillbyggnad av föreningsägda klubbhus och dylikt belägna i Hylte kommun.
  • För nyanskaffning av material, maskiner, redskap, inventarier och dylikt som har en varaktighet på minst fem år.

Utbetalning

Verifikation på betalda kostnader, kopior på kvitton och fakturor, ska lämnas till Kultur- och folkhälsonämnden innan bidraget betalas ut. Verifikationerna måste lämnas in till Kultur- och folkhälsonämnden under det kalenderår som beslutet om bidrag gäller.

Ansökan

Ansökan ska vara Kultur- och folkhälsonämnden tillhanda senast 30 september för nästkommande år. 

Kontakt