Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Förändrat regelverk kring hanteringen av föreningsbidrag med anledning av covid-19

Spridningen av covid-19 har en betydande effekt på föreningslivet i Hylte kommun. Den förändrade situationen innebär bland annat inställda arrangemang och matcher, uteblivna sammankomster, ett mindre deltagande och framförallt en ökad oro för föreningens ekonomi och framtid.

Av den anledningen har kultur- och folkhälsonämnden beslutat om ett förändrat regelverk kring hanteringen av kommunens föreningsbidrag under 2020. Ett särskilt fokus riktas mot de bidrag som baseras på antalet aktiviteter och arrangemang då vi ser att de i hög grad blir påverkad av rådande situation.

De nya bestämmelserna

I texten nedan följer en beskrivning av de förändrade regelverken kring respektive bidrag.

Lokalt aktivitetsstöd

Kultur- och folkhälsonämnden har beslutat att en schablon utbetalas som är baserad på föregående års ansökan vid samma tidpunkt. De föreningar som inte har drabbats lika hårt av de rådande omständigheterna utan snarare har vuxit i antalet medlemmar och kunnat ha sina aktiviteter i vanlig ordning kommer att erhålla bidrag utifrån de vanliga kriterierna. Med andra ord kommer denna nya bestämmelse inte ha en negativ påverkan på de föreningar som inte har påverkats av nuvarande situation. Bidraget kommer att sökas som vanligt, det vill säga föreningarna lämnar in en ansökan där man redovisar antalet deltagare och aktiviteter.

Kulturbidrag för föreningar

Med tanke på de restriktioner som finns i samhället just nu ser vi att många arrangemang blir påverkade. Kultur- och folkhälsonämndens har beslutat att ha förståelse för att de arrangemang som föreningar fått bidrag för kan tvingas att ställas in, alternativt flyttas. Av den anledningen har nämnden beslutat att ett inställt arrangemang inte är skäl att neka föreningen bidrag för kommande år. Dock skall föreningen i sin redovisning motivera varför arrangemanget ställts in och varför det inte kunnat flyttas. Föreningarna uppmuntras fortfarande att planera om sina arrangemang så långt det går.

Bidrag till funktionshinderföreningar och sociala stödorganisationer

Precis som med kulturbidraget har Kultur- och folkhälsonämnden beslutat att man skall ha överseende med att vissa aktiviteter och arrangemang har ställts in på grund av rådande läge. I de situationer då en aktivitet eller arrangemang har behövts ställas in skall föreningen i sin redovisning motivera varför arrangemanget ställts in och varför det inte kunnat flyttas.

Föreningarna uppmuntras fortfarande att planera om sina arrangemang så långt det går.

Bidrag till pensionärsföreningar

Målgruppen för pensionärsföreningar är i en uttalad riskgrupp för coronaviruset. Kultur- och folkhälsonämnden ser därför en risk att de inte kommer kunna hålla i några aktiviteter under det här året. Skulle det visa sig att vissa av pensionärsföreningarna blir särskilt hårt drabbade under året så kommer en schablon att utbetalas som är baserad på föregående år.

Bidrag till samlingslokaler

Antalet arrangemang lär minska på grund av rådande omständigheter och det är även något som föreningar har påtalat. Kultur- och folkhälsonämnden har beslutat att den delen av bidraget som baseras på antalet arrangemang betalas ut i form av en schablon som baseras på föregående års räkning. Ansökningsprocessen kommer att ske som vanligt. Är det så att en förening redovisar fler arrangemang än föregående år kommer man få bidrag för detta.

Sammanfattning

I samband med administration av respektive bidrag kommer Kultur- och folkhälsonämnden ha överseende med att flera föreningar inte har haft möjlighet att hålla sina årsmöten. Av den anledningen kommer godkända bidrag att betalas ut även om sökande förening inte inkommit med de handlingar som årligen skall lämnas in. Sökande förening har till sista december 2021 på sig att inkomma med dessa handlingar, detta under förutsättning att nuvarande situation förändras och att årsmöten kan äga rum. Kultur- och folkhälsonämnden kommer utöver det kräva att föreningen ansöker utifrån de regelverk som är kopplat till respektive bidrag, det vill säga att föreningen är fortfarande skyldig att redovisa antalet aktiviteter, arrangemang och/eller bokningar.

Kontakt