Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Bidrag till samlingslokaler

Med samlingslokal avses lokal som på en ort inom kommunen hålls öppen och tillgänglig för allmänheten, skolor, lokala föreningar och organisationer. Syftet med bidraget är att skapa och stödja lokala mötesplatser för kommuninvånarna.

Stödberättigad förening/organisation

Samlingslokalen skall vara knuten till en förening eller organisation som har ansvaret för denna lokal. Föreningen ska ha sin huvudsakliga verksamhet inom Hylte kommun.

Förening som erhåller bidrag får inte upplåta lokalen till sammanslutning eller enskild som bedriver främlingsfientlig och/eller odemokratisk verksamhet, inte heller till verksamhet som befaras medföra ordningsstörningar eller innebära olaglig verksamhet.

Kriterier för stöd

  • Samlingslokalen, skall vara friliggande, och av god standard.
  • Kvadratmeterytan avser ytan för samlingslokalen, samt scen och kök.
  • Kommunen äger rätt att mäta upp den totala kvadratmeterytan.
  • Minst 10 arrangemang per år krävs för att ha rätt till bidrag.

Arrangemang

Med arrangemang menas de tillfällen då samlingslokalen nyttjas utöver föreningens interna möten.

Fördelning enligt kvadratmeteryta och antal arrangemang 50/50.

Bidraget fördelas mellan de ansökande föreningarna med 50 % av de anvisade medlen till antal kvadratmeteryta, samt 50 % till antal arrangemang som är redovisade och bokförda för respektive samlingslokal föregående verksamhetsår.

Antalet arrangemang och således nyttjandegrad styr hur stort bidraget blir till respektive samlingslokal.

Utbetalning

Bidrag kan inte i något fall utbetalas om ansökan har inkommit efter 15/6.

Hela bidragssumman utbetalas vid ett tillfälle, efter den 15/6.

Antalet sökande föreningar, samt nyttjandet av lokalerna kan pendla från år till år och därmed även bidragsbeloppet.

Ansökan

Ansökan om bidrag ska lämnas in till Kultur- och folkhälsosnämnden senast den 31 mars.

Ansökan görs på blankett” Ansökan om Bidrag till samlingslokal”. Blanketten hittar du i självserviceportalen Länk till annan webbplats..

Kontakt