Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Bidrag till pensionärsföreningar

Bidraget avser att vara ett ekonomiskt stöd till pensionärsföreningar för deras administration och verksamhet. Bidraget är uppdelat i två delar, ett grundbidrag och ett aktivitetsbidrag.

Stödberättigad förening/organisation

Bidrag kan sökas av pensionärsförening som bedriver verksamhet för pensionärer som är folkbokförda i Hylte kommun. Föreningen skall ha minst 10 medlemmar över 65 år.

Kriterier för stöd

 • Föreningen skall ha sitt säte i Hylte kommun.
 • Föreningen skall vara ansluten till en riksorganisation för pensionärer.
 • Föreningen skall bedriva kontinuerlig, utåtriktad verksamhet för pensionärer i Hylte kommun.
 • Med bidragsberättigad medlem avser pensionär (fyllda 65 år), folkbokförd i Hylte kommun, som under aktuellt redovisningsår erlagt medlemsavgift till den bidragsberättigade föreningen.
 • Bidrag utgår ej för öppna verksamheter. Med öppen verksamhet menas att medlemmar kan komma och gå när de vill utan ett fast aktivitetsschema.
 • Bidrag utgår ej för studiecirklar i samarbete med studieförbund, religiösa aktiviteter, entrébelagda tävlingar eller arrangemang.
 • En aktivitetsgrupp får ej ur redovisningssynpunkt delas i mindre grupper för erhållande av fler aktivitetsbidrag.
 • En redovisning av hur många bidragsberättigade medlemmar föreningen har är en förutsättning för att föreningen ska kunna bli beviljade bidrag.

Grundbidrag    

Stöd till pensionärsföreningarnas allmänna verksamhet.  2500 kr utgår till bidragsbeviljad förening.

Aktivitetsbidrag

Bidrag utgår för aktiviteter där bidragsberättigade medlemmar deltar.

 • Med bidragsberättigad aktivitet menas:
 • Aktiviteten ska bestå av minst 5 bidragsberättigade medlemmar.
 • Aktiviteten ska pågå i minst 45 minuter.
 • Aktiviteten ska innehålla en gemensam samling och avslutning.
 • Aktiviteten ska ledas av minst en ledare, som ska delta under hela aktiviteten.
 • Ledaren ska vara utsedd av föreningen.
 • Ledaren får inte vara ansvarig för flera gruppaktiviteter samtidigt.
 • Aktiviteten ska genomföras av föreningen, bidrag utgår ej för aktivitet som anordnas av riksorganisation, distrikt eller samarbetesorgan.
 • Aktivitetskort ska föras, ledare skall intyga att uppgifterna på korten stämmer.
 • Aktivitetskort förvaras i föreningen, och inlämnas till kommunen vid eventuell kontroll.

Aktivitetsbidraget är en rörlig del som är baserat på antalet aktiviteter hos samtliga sökande föreningar. Antalet sökande föreningar, samt deras aktiviteter kan pendla från år till år och därmed även bidragsbeloppet. Antalet sökande föreningar, samt totalt antal aktiviteter i dessa föreningar styr hur stort bidraget blir till respektive förening.

Medlemsförteckning

Varje förening är skyldig att ha en medlemsförteckning över bidragsberättigade medlemmar där födelsedatum och bostadsort framgår. Vid en eventuell kontroll kan medlemsförteckningen krävas in.

Utbetalning

Sker senast 3 månader efter sista ansökningsdag.

Ansök om bidrag till pensionärsföreningar

Ansökan om bidrag ska lämnas in till Kultur- och folkhälsonämnden senast den 15 mars. 

Kontakt