Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Bidrag till funktionshinderorganisationer och sociala stödorganisationer

Bidrag kan sökas av handikappföreningar och stödorganisationer som bedriver stödverksamhet för personer boende i Hylte kommun. Bidragets storlek grundas på den verksamhet som föreningen tänker genomföra nästkommande år. Syftet med bidraget är att stödja verksamhet som är till gagn för funktionshindrade eller andra utsatta grupper.

Stödberättigad förening/organisation

Förening/organisation vars huvudsakliga syfte är att stödja funktionshindrade eller personer med behov av annat stöd. Föreningen/organisationen ska ha Hylte kommun som viktigt upptagningsområde.

Kriterier för stöd

  • Föreningen/organisationen ska bedriva en kontinuerlig, utåtriktad stödverksamhet.
  • Texten ”Med stöd av Hylte kommun” ska finnas med i tryckta eller digitala annonser och material.
  • Ansökan ska innehålla uppgifter om vad bidraget är avsett att användas till.
  • Kultur- och folkhälsonämnden kommer vid prioritering att lägga stor vikt vid föreningens möjlighet att bedriva verksamheten enligt verksamhetsplanen. En viktig grund för denna bedömning är hur föreningarna använt ev. tidigare erhållna medel.

Redovisning

Redovisning av hur tidigare beviljat bidrag har använts ska inkomma till kultur- och folkhälsonämnden senast den 30 september. En redovisning av vilka aktiviteter/arrangemang som genomförts är en förutsättning för att föreningen ska kunna bli beviljad bidrag nästkommande år.

Utbetalning

Sker under januari.

Ansökan

Ansökan om bidrag ska lämnas in till kultur- och folkhälsosnämnden senast den 30 september för nästkommande år. Ansökan görs på blankett ”Ansökan om bidrag till funktionshinderorganisationer och sociala stödorganisationer”. Blanketten hittar du i självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt