Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Poster och titlar, och deras uppgifter

Styrelsen i en förening har till uppgift att se till att de beslut som föreningsmötena fattar genomförs. Styrelsen ansvarar också för administration, ekonomi och olika aktiviteter för medlemmarna.

Styrelsen förbereder de frågor som ska diskuteras på ett medlemsmöte. Medlemsmötena tar sedan ställning till alla frågor som har stor betydelse för föreningen, till exempel planeringen av verksamheten (i den ingår även föreningens ekonomi).

Styrelsen ansvarar gemensamt för föreningens verksamhet inför medlemmarna. Den har också det juridiska ansvaret för föreningen i förhållande till samhället. Det innebär att styrelsen har ett rättsligt ansvar, den kan till exempel ingå avtal och vara part inför domstol.

Styrelsemedlemmarna har olika ansvarsområden. I varje styrelse ska det finnas en ordförande, en sekreterare och en kassör. Dessutom är det vanligt att man väljer olika sakansvariga personer. De ansvarar för olika aktiviteter som föreningen planerar.

Ordförandens uppgifter
Ordförande samordnar styrelsens arbete. Exempel på detta kan vara:

 • Är mötesledare vid styrelsemötena.
 • Ser till att de beslut som föreningen har fattat genomförs.
 • Är ofta föreningens firmatecknare.
 • Godkänner föreningens inbetalningar och utbetalningar.

Vice ordförandens uppgifter
Vice ordförande sköter ordförandens uppgifter när han eller hon inte själv kan närvara. I en del föreningar delar ordförande och vice ordförande de uppgifter som ordförande brukar ha.

Sekreterarens uppgifter

 • Har hand om föreningens post.
 • Skriver styrelsens protokoll.
 • Har hand om föreningens arkiv.
 • Ansvarar tillsammans med ordförande för att medlemmarna kallas till olika möten.

Kassörens uppgift

 • Ansvarar för föreningens ekonomi.
 • Sköter föreningens inbetalningar och utbetalningar.
 • Ansvarar tillsammans med ordförande för att föreningens ansökningar om bidrag lämnas in i tid till rätt myndighet.
 • Ansvarar för föreningens bokföring. Sköter föreningens medlemsregister.
 • Rapporterar regelbundet till styrelsen om föreningens ekonomiska situation.

De sakansvarigas uppgifter
De sakansvariga styrelseledamöterna har ansvar för var sitt verksamhetsområde (sakområde), till exempel studier, ungdomsfrågor, utbildning, kultur- och idrottsverksamhet.

De har också till uppgift att:

 • Starta verksamhet inom sina sakområden.
 • Förbereda ärenden som rör deras sakområden och berätta om dem (föredra dem) innan styrelsen eller ett föreningsmöte fattar beslut.

Revisorernas arbete
Revisorerna har ansvar för kontrollen inom föreningen. De är en länk mellan medlemmarna och styrelsen. Revisorernas uppgift är att granska att:

 • Styrelsen följer föreningens stadgar.
 • Styrelsen följer medlemsmötenas beslut.
 • Räkenskaperna och bokföringen fungerar. Kontrollera att det finns kvitton på alla in- och utbetalningar och att summorna på kvittona skrivs in rätt i kassaboken. Kontrollera att kassörens bokslut och de ekonomiska rapporterna är korrekta.
 • Föreningen inte bryter mot samhällets olika lagar och regler. Revisorerna ska lämna en skriftlig rapport om sin granskning av föreningen till årsmötet. Rapporterna kallas för revisionsberättelse.

Revisorerna bör under året granska räkenskaperna oavsett om det finns anledning att misstänka felaktigheter eller ej. I revisionsberättelsen skriver revisorerna in om det finns något att invända mot styrelsens arbete. De föreslår också om medlemmarna ska godkänna styrelsens arbete under det gångna året eller ej (bevilja ansvarsfrihet).

Valberedning
En valberedning bör ha god insikt i föreningen.

 • Valberedningen ska i god tid innan årsmötet arbetat fram ett förslag på personer till fötroendeposter inom styrelsen inför kommande årsmöte
 • Valberedningen ska ha pratat med samltiga nominerade för att se om de vill bli nominerade

Firmatecknare

 • Tilldelas ofta ordförande eller kassör, antingen tillsammans eller var för sej.
 • Får skriva under avtal och ta ut pengar från föreningens konto

Medlemmar

 • Föreningen består av medlemmar, antingen fysiska personer, men det kan även vara juridiska personer som andra föreningar.

Kontakt