Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Årsmöte

Först måste föreningen komma överens om vilka frågor som årsmötet ska besluta om och när årsmötet ska hållas.

I alla föreningar tar man alltid upp följande frågor på ett årsmöte:

 • Om kallelsen till mötet har gått ut till medlemmarna på det sätt som stadgarna föreskriver.
 • Hur dagordningen ska se ut (en dagordning är en förteckning över alla de ärenden som mötet ska diskutera och besluta om).
 • Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare med mera).
 • Om styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse ska godkännas.
 • Om revisorernas berättelse ska godkännas.
 • Om styrelsen har beviljats ansvarsfrihet.
 • Val av styrelse och revisorer.
 • Hur stor medlemsavgiften ska vara.
 • Val av valberedning.

De flesta föreningar tar också upp följande frågor på årsmötet:

 • Hur föreningens verksamhet och ekonomi ska se ut under det kommande verksamhetsåret.
 • Motioner från medlemmar som skickats in i förväg på det sätt som stadgarna föreskriver.
 • Förslag från styrelsen.

Styrelsen

 • När styrelsemöten ska hållas.
 • Hur många ledamöter och suppleanter styrelsen ska bestå av. Suppleanter är ersättare som får rycka in om de ordinarie styrelseledamöterna inte själva kan närvara.

Firmatecknare

 • Vilka personer (firmatecknare) som i föreningens namn får skriva sina namnteckningar på olika slags handlingar, ekonomiska uppgörelser med mera. Det vanligaste är att ordföranden tillsammans med någon annan, exempelvis sekreteraren eller kassören får i uppdrag att göra det.

Stadgeändringar

 • Hur man kan ändra föreningens stadgar (till exempel att två medlemsmöten efter varandra måste fatta samma beslut för att kunna ändra stadgarna).
 • Hur stor majoritet det krävs för att ändra stadgarna (i Sverige är det vanligt att minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna måste vara överens för att de ska kunna ändra stadgarna).

Kontakt