Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Aktuella projekt

Digga Halland – Digga Signering

Digga Halland är ett halländskt samverkansprojekt där kommunerna i Halland, Region Halland och Högskolan i Halmstad samverkar med finansiering från Europeiska socialfonden (ESF). Projektet ska öka den digitala kompetensen inom vård- och omsorgssektorn.

Digga signering handlar om att ta fram ett digitalt verktyg för kvittering av insatser inom vården i Hylte kommun. Syftet är att skapa en trygghet inom den kommunala vården och omsorgen för att minska avvikelser i insatser enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) samt att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna inom omsorgen.

Fjärrtillsyn inom omsorg i hemmet

För att öka tryggheten hos Hylte kommuns omsorgstagare med tillsyn på natten pilottestar vi fjärrtillsyn med kamera. Pilottestet genomförs utifrån behovet av trygghet, där tillsyn kan genomföras med hjälp av digital teknik utan att störa omsorgstagaren under nattsömnen. Testet avslutas och utvärderas i december 2018. Därefter tar man beslut om detta kan erbjudas flera omsorgstagare som har behov av tillsyn på natten.

Vårt smarta kortis

– en förstudie inför nybyggnation av korttidsboende för barn och unga med funktionsvariationer.

Inför nybyggnationen av ett smart korttidsboende i Hylte kommun genomförs en förstudie som syftar till att ta fram och beskriva såväl brukares som medarbetares behov och utmaningar gällande deras vardag på korttidsboendet. För att ta fram behoven genomförs olika typer av behovsinventeringar såsom fokusgruppdiskussioner, observation och workshop med medarbetarna och brukarna. Förstudien genomförs för att möta faktiska behov hos de som nyttjar boendet och därmed bygga ett nytt korttidsboende med smarta digitala lösningar som syftar till att öka brukarnas självständighet och delaktighet.

Digidelcenter

Individuella förutsättningar påverkar individers digitala kompetens. Vissa samhällsgrupper är mer utsatta än andra (exempelvis äldre och nyanlända) och risken för digitala klyftor är hög i Hylte kommun. Digidelcenter ska bli ett lärcenter för digital kompetens för alla invånare i kommunen. Centret är ett projekt som drivs av Hylte kommun i samarbete med Hyltebiblioteken och Hylte kommuns skolomsorg. Centret består av tre delar: Utbildningsdel, Lär- och testmiljö samt Service och tjänster. Målet med Digidelcenter är att öka den digitala kompetensen hos Hylte kommuns invånare med specifikt fokus på utsatta samhällsgrupper, i syfte att skapa möjligheter till en ökad delaktighet i samhället. Projektet startades upp i december 2018 och öppnade våren 2019.

Kontakt