Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Skriftlig redogörelse av brandskydd

Ägare till byggnader och anläggningar enligt listan nedan ska enligt lag lämna in en skriftlig redogörelse av brandskyddet till kommunen. Nyttjanderättshavaren ska ge byggnadens ägare de uppgifter som behövs för att denne ska kunna fullgöra sin skyldighet enligt denna lag.

Vem ska lämna in en skriftlig redogörelse för brandskydd?

Ägare till byggnad eller anläggning inom nedan nämnda verksamheter omfattas av kravet.

  • Vård, omsorg, kriminalvård och liknande verksamheter
  • Förskoleverksamhet, skolverksamhet eller skolbarnomsorg
  • Hotell och andra tillfälliga boenden
  • Samlingslokaler och liknande
  • Industrier
  • Byggnader eller anläggningar med stora kulturhistoriska värden
  • Byggnad eller anläggning vars utformning innebär stor risk för allvarliga skador vid brand. Det kan till exempel handla om byggnader med fler än 16 våningar över mark, garage med minst två plan under mark och en sammanhängande yta som är större än 2 000 m² eller tunnlar som är längre än 500 meter och avsedda för allmän väg eller allmänna kommunikationsmedel.

Känner du dig osäker om du är skyldig att lämna in en skriftlig redogörelse för brandskydd? Kontakta räddningstjänsten via kommunens kontaktcenter på telefonnummer 0345-180 00.

Syftet med den skriftliga redogörelsen

Förutom att den skriftliga redogörelsen för brandskyddet tydliggör den enskildes eget ansvar för brandskyddet kan den också fungera som ett hjälpmedel för planeringen av den kommunala tillsynen. I det fall en verksamhet utövas av annan än ägaren till byggnaden eller anläggningen bör upprättandet av den skriftliga redogörelsen ske i samverkan mellan ägare och verksamhetsutövare.

Vad ska den skriftliga redogörelsen bestå av?

Den skriftliga redogörelsen består av två delar. Den första avser byggnaden eller anläggningen och den andra avser verksamheten som bedrivs i byggnaden eller på anläggningen. Innehållet fokuserar på de mest väsentliga tekniska och organisatoriska åtgärderna. Den skriftliga redogörelsen kan betraktas som en enklare beskrivning av det systematiska brandskyddsarbetet Länk till annan webbplats..

Inga anslag

Kontakt