Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Brandfarlig vara

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor krävs det tillstånd för att få hantera brandfarliga varor i större mängd. Exempel på brandfarlig vara är:

  • Brandfarlig gas: exempelvis gasol, acetylen, brandfarliga och extremt brandfarliga aerosoler
  • Vätskor som har flampunkt lägre än 100°C: exempelvis bensin och spolarvätska
  • Vissa särskilt angivna brandreaktiva varor: exempelvis organiska peroxider och ammoniumnitrat

Hur vet jag om vätskan är brandfarlig?

Ofta kan en brandfarlig vätska uppfattas som icke brandfarlig då man läser på förpackningen trots att flampunkten är lägre än 100°C. Ett av de enklaste sätten att ta reda på om en vätska är brandfarlig eller inte är att titta i säkerhetsdatabladet. Har man inte tillgång till ett säkerhetsdatablad måste man kontrollera detta med försäljaren eller leverantören.

Vilken mängd av brandfarlig vara är tillåten?

Vilka mängder som får hanteras utan att ha ett särskilt tillstånd kan variera. Men oavsett om hanteringen är tillståndspliktig eller inte så ska hanteringen av de brandfarliga varorna vara betryggande ur brand- och explosionssynpunkt. Läs mer om vilken mängd som kräver tillstånd och hur du ska följa lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats Länk till annan webbplats..

Kontroll kan krävas innan användande

När en ansökan om tillstånd att hantera brandfarliga varor har kommit in och godkänts kan räddningstjänsten besluta om att göra en kontroll, eller så kallad avsyning, innan varorna får börja användas. Kontrollen innebär att räddningstjänsten kontrollerar de anordningar och anläggningar som ska användas för hanteringen.

Tillsyn av brandfarliga varor

Vid en tillsyn görs en bedömning av hur lagstiftning och eventuella villkor följs. Missköts hanteringen, eller om förutsättningarna för hanteringen har förändrats sedan tillståndet gavs, kan räddningstjänsten kalla tillbaka tillståndet eller beordra rättelser. Räddningstjänsten kan även besluta om omedelbart förbud om det anses behövas. Om du medvetet eller av oaktsamhet allvarligt bryter mot kraven kan du åtalas med böter eller fängelse som följd.

Ansöka om tillstånd för hantering av brandfarlig vara

Vid en ansökan om tillstånd att hantera brandfarlig vara är det viktigt att bifoga kompletta handlingar som exempelvis riskutredning och byggnadsritningar.

Enligt lag ska en eller flera föreståndare för hanteringen av brandfarlig vara utses. Oftast är det lämpligt för föreståndaren att genomgå en särskild utbildning för att erhålla den kompetens som lagstiftningen kräver. Finns det inte en utsedd föreståndare vid ansökningstillfället kan de uppgifterna kompletteras senast vid kontrolltillfället.

Inga anslag

Kontakt