Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Skriftlig redogörelse av brandskydd

Ägare till vissa byggnader och anläggningar ska enligt lag lämna in en skriftlig redogörelse av brandskyddet till kommunen. Nyttjanderättshavaren ska ge ägaren till byggnaden de uppgifter som behövs för denne ska kunna fullgöra sin skyldighet enligt denna lag.

Vem ska lämna in en skriftlig redogörelse för brandskydd?

Ägare till byggnad eller anläggning enligt nedan omfattas av kravet.

Vård, omsorg och kriminalvård m.m.

 • Inrättningar för vård eller omsorg för fler än 3 personer som har hjälpbehov vid utrymning i händelse av brand.
 • Låsta institutioner och anstalter där de intagna är inlåsta ständigt eller under viss tid.

Förskoleverksamhet, skolverksamhet eller skolbarnomsorg

 • Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg om verksamheten inte enbart är belägen i markplan och där fler än 15 barn eller ungdomar vistas samtidigt.
 • Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg i markplan där fler än 90 barn eller ungdomar vistas samtidigt.
 • Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg där fler än 5 funktionshindrade barn eller ungdomar med hjälpbehov vid utrymning i händelse av brand vistas samtidigt.

Hotell och andra tillfälliga boenden

 • Byggnad för hotell, pensionat eller vandrarhem om byggnaden har platser för minst 9 gäster eller har minst 5 gästrum.
 • Byggnad för elevhem eller förläggningar om byggnaden har platser för fler än 50 personer eller har fler än 25 förläggningsrum.

Samlingslokaler m.m.

 • Samlingslokaler som används av fler än 150 personer.
 • Restauranger och andra liknande verksamheter vilka har tillstånd att servera alkohol och där det finns platser för fler än 50 personer i samma lokal.
 • Fritidsanläggningar där det finns platser för fler än 1 000 personer, helt eller delvis under tak.

Industrier

 • Byggnader eller andra anläggningar där minst 20 personer är sysselsatta samtidigt i industriverksamheten.
 • Byggnader eller andra anläggningar med en sammanlagd yta större än 2 500 m².
 • Industrier för vilka krävs tillstånd enligt lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
 • Industrier som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Byggnader eller anläggningar med stora kulturhistoriska värden

 • Byggnader som är byggnadsminnen eller kyrkliga kulturminnen enligt lagen (1988:950) om kulturminnen m.m., med undantag för de byggnader som uteslutande används som bostad.
 • Byggnader som är statliga byggnadsminnen enligt förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen.
 • Statliga museer och andra museer som är berättigade till bidrag enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Byggnad eller anläggning vars utformning innebär stor risk för allvarliga skador vid brand

 • Byggnader med fler än 16 våningar ovan mark.
 • Garage som har minst två plan under mark och en sammanhängande yta som är större än 2 000 m².
 • Tunnlar som är längre än 500 meter och avsedda för allmän väg eller allmänna kommunikationsmedel.

Syftet med brandskyddsredogörelsen

Kommunen utövar tillsyn gällande efterlevnaden av lag om skydd mot olyckor och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Förutom att den skriftliga redogörelsen för brandskyddet tydliggör den enskildes eget ansvar för brandskyddet, kan den också fungera som ett hjälpmedel för planeringen av den kommunala tillsynen. I det fall en verksamhet utövas av annan än ägaren till byggnaden eller anläggningen, bör upprättandet av den skriftliga redogörelsen ske i samverkan mellan ägare och verksamhetsutövare.

Upplägg och inläming av skriftlig redogörelse

Den skriftliga redogörelsen består av två delar. Den första avser byggnaden eller anläggningen och den andra avser verksamheten som bedrivs i byggnaden eller på anläggningen. Innehållet fokuserar på de mest väsentliga tekniska och organisatoriska åtgärderna. Den skriftliga redogörelsen kan betraktas som en enklare beskrivning av det systematiska brandskyddsarbetet.

Kontakt