Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Eldning och brandrisk

Brandriskbedömningen görs varje morgon kl. 8.00 under sommaren, och gäller ett dygn om inget annat anges. Du kan även ringa räddningstjänstens insatsledare på telefon 073-37 183 90 för att få reda på om det är lämpligt att elda eller inte.

Eldningsförbud

Räddningschefen kan besluta om eldningsförbud när särskilda skäl föreligger. Beslutet stödjer sig på 2 kap 7§ i förordningen om skydd mot olyckor.

OBS! Eldningsförbud kan råda oavsett vad dagens brandriskvärde visar.

Dagens brandrisk

 

 

Brandriskvärde 1-3:

Eldning sker under eget ansvar.

Brandriskvärde 4:

Olämpligt att elda.

Brandriskvärde 5-5E:

Mycket olämpligt att elda.

Eldningsförbud:

Förbjudet att elda.

Brandrisken är en prognos för eftermiddagen med förväntad nederbörd fram till klockan 20.00. Efter en längre torrperiod kan brandrisken fortfarande lokalt vara stor även om närliggande områden har fått regnskurar. Det kan lokalt finnas områden som har högre eller lägre risk än vad prognosen anger. Brandrisken påverkas starkt av vädret, vilket ofta gör att brandrisken snabbt ändras om vädret ändrar sig. Om du är osäker på brandrisken i ditt område, kontakta räddningstjänsten i kommunen. De kan ge dig besked och råd om eldning samt om vilka regler som gäller (till exempel eldningsförbud).

Eldning

Det är du som eldar eller grillar som ansvarar för elden och dess konsekvenser.

 • Elda aldrig i närheten av byggnader eller skog.
 • Det är ej tillåtet att elda i mörker eller stark vind.
 • Släckutrustning skall finnas samt möjlighet att larma 112.
 • Lämna aldrig elden utan uppsikt innan den är helt släckt.
 • Eldning måste ske så att ingen har olägenhet av röken.
 • Kontrollera med miljöenheten på samhällsbyggnadskontoret vad som gäller där du ska elda.

Utdrag ur lokala hälsoskyddsföreskrifter antagen av kommunfullmäktige 2007-09-27
11 § Eldning inom detaljplanerade områden och vid samlad bebyggelse får endast ske av torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering och om det kan ske utan att olägenheter från hälsoskyddssynpunkt uppstår. Regler om transport och annan hantering av trädgårds-avfall finns även i kommunens renhållningsordning. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

Råd och anvisningar vid eldning

 • Eldning sker alltid under eget ansvar.
 • Ha alltid uppsikt över elden.
 • Elden bör placeras minst 25 meter från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning. Vid större eldar (mer än 2x2 meter) bör ett avstånd av 75 meter hållas. Inom dessa avstånd bör inte brandfarliga varor eller dylikt finnas.
 • Släckredskap måste finnas till hands (exempelvis vattenslang eller strilkannor med vatten).
 • På platsen eller i dess omedelbara närhet ska finnas larmmöjligheter. Larmnummer: 112.
 • Efter avslutad eldning måste du noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen. Efterkontroll bör göras efter ett par timmar.
 • Elda endast torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera, exempelvis ris, kvistar och grenar. Elda inte löv och gräs och annat som orsakar mycket rök.
 • Undvik att elda när det blåser.
 • Eldning bör inte ske när det är mörkt.
 • Ingen anmälningsplikt råder.

Kontakt