Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Brandfarlig vara

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor krävs det tillstånd för att få hantera brandfarliga varor i större mängd. Exempel på brandfarlig vara är:

  • Brandfarlig gas: exempelvis gasol, acetylen, brandfarliga och extremt brandfarliga aerosoler
  • Vätskor som har flampunkt lägre än 100°C: exempelvis bensin och spolarvätska
  • Vissa särskilt angivna brandreaktiva varor: exempelvis organiska peroxider och ammoniumnitrat

Ofta kan en brandfarlig vätska uppfattas som icke-brandfarlig då man läser på förpackningen trots att flampunkten är lägre än 100°C. Ett av de enklaste sätten att ta reda på om en vätska är brandfarlig eller inte, är att titta i säkerhetsdatabladet. Har man inte tillgång till ett säkerhetsdatablad måste du kontrollera detta med försäljaren eller leverantören.

Vilken mängd av brandfarlig vara är tillåten?

Vilka mängder som får hanteras utan att ha ett särskilt tillstånd kan skilja sig. Men avsett om hanteringen är tillståndspliktig eller inte, så ska hanteringen av de brandfarliga varorna vara betryggande ur brand- och explosionssynpunkt. Läs mer om vilken mängd som kräver tillstånd och hur du ska följa lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avsyning måste ske innan användande

När en ansökan har godkänts ska räddningstjänsten först göra en så kallad avsyning innan varorna kan börja användas. Avsyningen innebär att räddningstjänsten kontrollera de anordningar och anläggningar som ska användas för hanteringen. Har du fått en godkänd ansökan ska du kontakta räddningstjänsten för att boka in en dokumenterad avsyning så att du kan påbörja haneringen av brandfarliga varor.

Tillsyn av brandfarliga varor

Tillsynen av brandfarliga varor sköts av räddningstjänsten. Vid en tillsyn görs en bedömning av hur lagstiftning och eventuella villkor efterlevs. Missköts hanteringen, eller om förutsättningarna för haneringen har förändrats sedan tillståndet gavs, kan räddningstjänsten kalla tillbaka tillståndet eller beordra rättelser. Räddningstjänsten kan även besluta om omedelbart förbud om det anses behövas. Om du med uppsåt eller av oaktsamhet allvarlig bryter mot kraven kan du åtalas med böter eller fängelse som följd.

Ansöka om tillstånd för hantering av brandfarlig vara

Det är räddningstjänsten som utfärdar tillstånd att hantera brandfarliga vara på uppdrag av räddningsnämnden. Vid en ansökan om tillstånd är det viktigt att bifoga kompletterande handlingar så som riskutredning, föreståndare och byggnadsritningar.

Enligt lag ska en eller flera föreståndare för hanteringen av brandfarlig vara utses. För att kunna utses till föreståndare ska man vara lämplig för uppgiften och ha goda kunskaper om och erfarenhet av de varor som hanteras och verksamheten det gäller. Oftast är det lämpligt för föreståndaren att genomgå en särskild utbildning för att erhålla den kompetens som lagstiftningen kräver. Finns det inte en utsedd föreståndare vid ansökningstillfället kan de uppgifterna kompletteras senast vid avsyningstillfället.

Kontakt