Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Vänorter

Hylte kommun har sedan 1990-talet två vänorter, Lihula i Estland och Piecki i Polen. Vänortsarbetet i Östeuropa startade upp för att bredda och fördjupa samarbetet i Europa och främja en demokratisk utveckling i Sveriges grannländer. I nutid handlar arbetet mer om att mötas på lika villkor med ett ömessidigt utbyte av erfarenheter. Eftersom kontakter redan finns med vänorterna kan de exempelvis övervägas som samarbetspartners vid uppstart av utvecklingsprojekt som kommunen driver eller deltar i.

Tidigare har kommunen även haft Panzhihua i Kina som vänort. Samarbetet pågick mellan 2001-2009. Vänortsarbetet i länder som fick svenskt bistånd syftade till att bidra till de övergripande biståndsmålen, bland annat att stärka den lokala demokratin.

Lihula i Estland

Hylte kommun och Lihula kommun har haft kontakt 1993. Hylte-Lihula Vänortsförening har på olika sätt skapat resurser för att hjälpa till med upprustning av byggnader och medverkat till att människor från de båda orterna har kunnat träffas. År 1998 började man anordna årliga träffar för att ge lärare och elever möjligheter att träffas och lära av varandra. Ett antal mindre gemensamma utvecklingsprojekt har genomförts, bl.a. omfattande erfarenhetsutbyte inom miljö och med sikte på uthållig utveckling. Sociala frågor har också ägnats uppmärksamhet och det i Hylte utarbetade konceptet "Tobaksfri trio" har gått på export till Lihula.

Piecki i Polen

Hylte kommun har haft kontakt med Piecki kommun sedan 1995. Man har samverkat inom flera olika områden. Lärare och elever har träffats årligen på gemensamma språkläger och för gemensam lärarfortbildning. Miljö och uthållig utveckling har också stått på programmet och här har man samverkat med finansiellt stöd både från EU och från Sida. Politiker och tjänstemän har också träffats och diskuterat hur kommunala ärenden hanteras. Drogförebyggande arbete bland ungdomar har varit ett annat ämne där man utbytt erfarenheter. Inom turistnäringen har Hylte kommuns kontakter i området har lett till att "Kulinarisk resa genom Halland" har fått en motsvarighet i det område där Piecki ligger.

Kontakt