Hoppa till innehåll Hoppa till meny

EU:s fonder och program

EU är en del av vårt politiska system. Frågor som EU beslutar om påverkar oss i vår vardag och många av dessa områden berör kommuner och regioner på ett påtagligt sätt. Den politik som EU bestämmer över ska också många gånger genomföras i kommuner, landsting och regioner. Det kan till exempel handla om att förbättra miljön, skapa effektiva transporter, skapa gynnsamma förutsättningar för näringslivet eller att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. I många av dessa frågor sätter EU upp målen och ramarna, medan exempelvis Hylte kommun och Region Halland genomför de konkreta åtgärderna.

För att stödja den politik som EU beslutar om och framför allt för att finna nya lösningar på de gemensamma problemen, har EU inrättat en rad fonder och program. Man brukar ofta skilja på dessa fonder och program åt i två delar: strukturfonder respektive sektorsprogram.

Strukturfonder

När det gäller strukturfonderna delar EU upp de pengar som finns avsatta på olika regioner inom unionen. Hylte tillhör med övriga Hallands län och Västra Götalands län en region som benämns Västsverige. Totalt finns under perioden 2014-2020 åtta regioner i Sverige. Genom uppdelningen får varje region en viss pott pengar att använda under perioden. Vad dessa pengar ska gå till bestäms av EU i samverkan med landets regering och regionen i fråga.

I Hallands län går pengarna till att stödja utvecklingen av entreprenörskap, innovationer och samverkansmiljöer inom näringslivet i det strukturfondsprogram som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. De insatser inom Västsverige som finansieras via Europeiska socialfonden går till kompetensutveckling och ökat arbetskraftsutbud.

Interregionala program
Strukturfonderna finansierar också så kallade interregionala program. Exempel på sådana program är Interreg IVA Öresund-Kattegatt-Skagerak eller Interreg IVC Östersjön. Dessa program är geografiskt avgränsade till en region som sträcker sig över flera länder. Inom denna region kan exempelvis kommuner samarbeta för att gemensamt lösa vissa problem som är upptagna inom programmets mål.

Sektorsprogram

EU:s sektorsprogram är inrättade för att stödja utvecklingen inom en viss sektor. En sektor kan exempelvis vara miljö, forskning, utbildning, jämställdhet eller infrastruktur. Till skillnad mot strukturfonderna är pengarna i sektorsprogrammen inte fördelade på vissa geografiska områden så som regioner, utan det finns en pott pengar för hela EU. Pengarna fördelas i stället genom att EU lanserar så kallade utlysningar (på engelska "calls") inom en viss fråga och i linje med den politik man beslutat om inom EU. I dessa utlysningar får kommuner, regioner, företag, universitet eller andra aktörer skicka in projektansökningar till EU, som sen väljer ut de bästa ansökningarna. Inom sektorsprogrammen tävlar man alltså på lika villkor inom hela EU och hur mycket pengar som går till "svenska" aktörer bestäms i konkurrens med andra länders aktörer.

​Hitta information om fonder och program

Europa Direkt Halland har en sammanställning av fonder och program som är intressanta för Hallands län. Riksdagens EU-upplysning har information om hur man söker EU-stöd och vilka svenska myndigheter som kan informera om olika fonder och program. Europeiska kommissionen informerar om inom vilka områden man kan söka EU-bidrag och om vilka fonder och program som finns. Du hittar informationen via länkarna nedan.

Kontakt