Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Uppföljning av grunduppdrag och mål

Här presenteras uppföljningen av de nyckeltal som utvärderar kvaliteten på kommunens grunduppdrag, det vill säga vad som ska göras, inom respektive område. Grunduppdraget utgör den största delen av en kommuns verksamhet och innefattar både obligatorisk och frivillig verksamhet. Det är i kvalitetsstyrningen som grunduppdraget följs upp och utvärderas genom de beslutade nyckeltalen. Kvalitetsstyrningen visar därmed om grunduppdraget uppfyller god
kvalitet eller inte.

Definitionen av god ekonomisk hushållning i Hylte är följande:

Grön Nivå - uppfyllt
Samtliga finansiella kvalitetsnivåer är uppfyllda och 80 procent av kommunfullmäktiges beslutade kvalitetsnivåer för verksamheterna.

Gul Nivå - delvis uppfyllt
80 procent av de finansiella kvalitetsnivåerna är uppfyllda och 80 procent av kommunfullmäktiges beslutade kvalitetsnivåer för verksamheterna.

Röd Nivå - ej uppfyllt
Under 80 procent av de finansiella kvalitetsnivåerna är uppfyllda och under 80 procent av kommunfullmäktiges beslutade kvalitetsnivåer för verksamheterna.

Målstyrning

Utöver kommunens grunduppdrag sker parallellt andra uppdrag, program och planer som politiken vill styra mot. Detta kallas för målstyrning. Uppföljning av målstyrningen visar hur väl kommunen lyckas nå politikens ambitioner. I Hylte tog majoriteten fram ett politiskt program, framtid Hylte, inför mandatperioden 2014-2018. Framtid Hylte redovisas tillsammans med kommunens grunduppdrag nedan.

 

Ekonomi

Hylte kommun arbetar för en god ekonomisk hushållning, ett effektivt resursutnyttjande och en handlingsberedskap för framtiden.

Nedan presenteras de nyckeltal som utvärderar kvaliteten på kommunens grunduppdrag inom området ekonomi.

Uppföljning grunduppdrag

Nyckeltal

Utfall 2016

Godkänd nivå

Resultat 2016

Nämndernas budgetavvikelse

0,9

+/- 1,0

Uppfyllt

Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar (%)

203,5

95-

Uppfyllt

Soliditet (%)

34,0

28,0-

Uppfyllt

Årets resultat i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag (%)

9,0

1,9-

Uppfyllt

Långfristiga låneskulden i relation till anläggningstillgångarnas värde (%)

59,5

0-60

Uppfyllt

 

 

Utbildning och barnomsorg

Barn och ungdomar i Hylte kommun ska i en sammanhållen skola lägga grunden för ett livslångt lärande och för att bli aktiva medborgare med många möjligheter i livet.

Nedan presenteras de nyckeltal som utvärderar kvaliteten på kommunens grunduppdrag inom området utbildning och barnomsorg.

Uppföljning grunduppdrag

Nyckeltal

Utfall 2016

Godkänd nivå

Resultat 2016

Nöjdhet förskola (%)

84

75-100

Uppfyllt

Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, kommunala skolor (%)

72

89-100

Uppfyllt

Meritvärde i åk. 9, kommunala skolor

193

210-

Delvis uppfyllt

Nöjdhet grundskola (åk 2, 5 och 8) (%)

80

75-100

Uppfyllt

Nöjdhet vuxenutbildning och Introduktionsprogrammet (IM) (%)

67

75-100

Delvis uppfyllt

Väntetid i antal dagar till utbildning i svenska för invandrare (SFI)

60

0-31

Delvis uppfyllt

Plats på förskola på önskat placeringsdatum (%)

12

52-

Ej uppfyllt

Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum

150

0-54

Ej uppfyllt

 

Uppföljning mål och uppdrag

Mål och uppdrag

Bedömning

Storleken på barngrupperna i förskolan ska minska

Delvis uppfyllt

Behovet om barnomsorg på obekväm arbetstid ska utredas

-

Lärarna ska ges mer tid för pedagogik

-

Arbetet för en giftfri förskola ska inledas

Uppfyllt

Investeringsmedel ska prioriteras för förskola och skola

Uppfyllt

Högre och jämställda lärarlöner

Uppfyllt

Barn och ungdomars uppväxtvillkor ska utjämnas

-

 

Omsorg och hjälp

Hylteborna ska känna sig trygga i att de får det stöd som behövs, när det behövs och utifrån behov. Medborgarna ska ha inflytande över sin egen situation.

Nedan presenteras de nyckeltal som utvärderar kvaliteten på kommunens grunduppdrag inom området omsorg och hjälp.

Uppföljning grunduppdrag

Nyckeltal

Utfall 2016

Godkänd nivå

Resultat 2016

Andel som är nöjda med sin hemtjänst (%)

91

88-100

Uppfyllt

Andel som är nöjda med sitt särskilda boende (%)

91

90-100

Uppfyllt

Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar

15

0-16

Uppfyllt

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende

11

0-36

Uppfyllt

Andel som är nöjda med den hjälp och det stöd de får inom LSS (%)

-

74-100

-

Responstid räddningstjänsten - andel som får hjälp inom 20 minuter (%)

96

95-100

Uppfyllt

Andel barn och ungdomar som upplever det som lätt att få kontakt med socialsekreteraren (%)

66

75-100

Delvis uppfyllt

Andel ensamkommande barn och ungdomar som upplever gott bemötande (%)

-

75-100

-

Andel ej återaktualiserade barn och ungdomar 0-12 år ett år efter avslutad utredning

91

82-100

Uppfyllt

Andel ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats (%)

81

82-100

Delvis uppfyllt

Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd

14

0-10

Delvis uppfyllt

Andel långtidsförsörjningstagare av totalt antal personer med ekonomiskt bistånd (%)

-

0-30

-

Uppföljning mål och uppdrag

Mål och uppdrag

Bedömning

En särskild arbetsgrupp ska undersöka hur de äldres situation kan förbättras

Delvis uppfyllt

Kommunala handikapprådets frågor ska prioriteras upp

Uppfyllt

 

 

Näringsliv och arbete

Hylteborna ska ha jobb och det är nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet. Utbildning till rätt kompetens och bra grundförutsättningar för näringslivet leder dit. Fler jobb är en förutsättning för att skapa en hållbar tillväxt.

Nedan presenteras de nyckeltal som utvärderar kvaliteten på kommunens grunduppdrag inom området näringsliv och arbete.

Uppföljning grunduppdrag‌

Nyckeltal

Utfall 2016

Godkänd nivå

Resultat 2016

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

-

60-100

-

Andel som kommer ut i arbete eller studier efter avslut inom arbetsmarknadsverksamhet (%)

26

45-100

Ej uppfyllt

Uppföljning mål och uppdrag

Mål och uppdrag

Bedömning

Förutsättningarna för persontrafik med tåg Hyltebruk – Halmstad ska utredas

-

Skapandet av en tillväxtenhet ska utredas

-

Strategiska markförvärv för utveckling av kommunen ska beaktas

-

Kommunen ska verka för byggandet av fiber i hela Hylte KommunDelvis uppfyllt

Hylte kommun ska delta i regionalt innovationsarbete

-

 

 

Bygga, bo och miljö

Hylte kommun ska erbjuda goda livs- och verksamhetsmiljöer i hela kommunen med möjlighet till bra boenden och goda kommunikationer i ett tryggt och hållbart samhälle.

Nedan presenteras de nyckeltal som utvärderar kvaliteten på kommunens grunduppdrag inom området bygga, bo och miljö.

Uppföljning grunduppdrag‌

Nyckeltal

Utfall 2016

Godkänd nivå

Resultat 2016

Antal överklagade beslut som ändrats efter överprövning

1

0-2

Uppfyllt

Andel tjänliga vattenprov och tjänligt med anmärkning (%)

100

100

Uppfyllt

Handläggningstid vid beslut om bygglov, veckor i genomsnitt

7

0-10

Uppfyllt

Uppföljning mål och uppdrag

Mål och uppdrag

Bedömning

Uppvärmningen av kommunens fastigheter ska göras fossilfria

Delvis uppfyllt

Byggnationen av Örnaskolans Låg och mellanstadium ska påbörjas under 2015

Delvis uppfyllt

Fysiska miljön i tätorterna ska förbättras

Delvis uppfyllt

Övergång till elbilar i kommunens fordonspark ska inledas

Delvis uppfyllt

Påbörja arbetet med att klimatanpassa kommunen

Delvis uppfyllt

Arbetet med att uppnå de nationella miljömålen ska fortsätta

Delvis uppfyllt

Kommunens verksamheter ska föregå med gott exempel i frågor som rör klimat och miljö

Delvis uppfyllt

 

 

Kultur och fritid

Hylteborna ska erbjudas idrotts-, fritids- och kulturutbud i en attraktiv och trygg miljö. Föreningslivet utgör navet i arbetet för en bättre folkhälsa i Hylte kommun med fokus på barn och ungdomar.

Nedan presenteras de nyckeltal som utvärderar kvaliteten på kommunens grunduppdrag inom området kultur och fritid.

Uppföljning grunduppdrag‌

Nyckeltal

Utfall 2016

Godkänd nivå

Resultat 2016

Andel som är nöjda vid fysiska besök inom kultur- och fritidsverksamheten (%)

92

80-100

Uppfyllt

Uppföljning mål och uppdrag

Mål och uppdrag

Bedömning

Mötesplatser för olika kulturer ska skapas

Delvis uppfyllt

Föreningslivets villkor ska förbättras

Delvis uppfyllt

 

 

Kommun och politik

Likvärdig och jämlik service erbjuds samtidigt som organisationen levererar ändamålsenlig och effektiv verksamhet med utgångspunkt i att kommunen finns till för medborgarna.

Nedan presenteras de nyckeltal som utvärderar kvaliteten på kommunens grunduppdrag inom området kommun och politik.

Uppföljning grunduppdrag

Nyckeltal

Utfall 2016

Godkänd nivå

Resultat 2016

Andel som får svar vid kontakt med kommunen via telefon och e-post (%)

67

60-100

Uppfyllt

Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen (%)

78

92-100

Ej Uppfyllt

Nöjdhet för kommunens webbplats (%)

-

75-100

-

Nöjd medarbetare

79

74-100

Uppfyllt

Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt (%)

5,3

0-5,5

Uppfyllt

Uppföljning mål och uppdrag

Mål och uppdrag

Bedömning

“Rätt till heltid” för kommunens anställda ska införas

Delvis uppfyllt

Hyltebostäders organisationsform ska utredas

Delvis uppfyllt

En ny översiktsplan (ÖP) ska arbetas fram under perioden

Delvis uppfyllt

 

Kontakt