Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Anslagstavla

Det här är Hylte kommuns anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldiga att anslå. Det kan vara meddelanden om att protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott är justerade. Det kan också vara kungörelser för kommunfullmäktiges kallelse, kungörelser kring nya detaljplaner och öppettider för den gemensamma nämnden för överförmyndare i samverkan.

Anslaget ligger kvar på anslagstavlan i tre veckor, om inget annat anges.

 

 1. Kungörelse Kommunfullmäktige 13 juni 2023
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk, tisdag den 13 juni kl. 18.00.

  Ärendelista

  1. Upprop
  2. Val av justerare
  3. Godkännande av ärendelista
  4. Meddelanden
  5. Information från revisorerna
  6. Ekonomisk uppföljning Hylte kommun 2023 - tertialrapport 1 inkl. prognos 2
  7. Framtiden för skola och förskola i Rydöbruk
  8. Tillämpning av Samverkansavtal för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel
  9. Riktlinjer för krisstöd vid allvarliga händelser i Hylte
  10. Riktlinje för att stärka barns rättigheter i Hylte kommun
  11. Revidering – Arbetsmiljöpolicy Hylte kommun
  12. Policy om mutor och jäv
  13. Namnbyte – kontor till förvaltning
  14. Val av stämmoombud och ersättare till Smålands sjörike
  15. Svar på motion – Kommungemensam satsning för att förebygga mobbing
  16. Svar på motion – Renhållningstaxor
  17. Svar på interpellation till kultur- och folkhälsonämndens ordförande gällande suicidprevention i Hylte kommun
  18. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande sporthall Staffansbo
  19. Inkomna interpellationer
  20. Inkomna motioner
  21. Avsägelser
  22. Fyllnadsval
  23. Övriga ärenden

  Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

  Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet. Sammanträdet kommer också att webbsändas via hylte.se.

  Micael Arnström

  Ordförande

   

  Alice Risenfors

  Sekreterare

 2. Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel
  Förvaringsplats för protokolletRegionkontoret, Södra vägen 9 Halmstad
  Nedladdningsbart protokollAnslagsbevis Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel 2023-05-24.pdf Pdf, 461.9 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  2 juni 2023

 3. Patientnämnden Halland
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansPatientnämnden Halland
  Förvaringsplats för protokolletRegionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad
  Nedladdningsbart protokollAnslagsbevis Patientnämnden Halland 2023-05-24.pdf Pdf, 471.5 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  2 juni 2023

 4. Kommunstyrelsen 1 juni 2023
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset
  DokumentEldningsförbud 2023-06-01.pdf Pdf, 327.7 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Beslut om eldningsförbud Hylte kommun, dnr 2023 KS0205

 5. Folkhälso- och trygghetsrådet 9 maj 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansFolkhälso- och trygghetsrådet
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll FTR 2023-05-09.pdf Pdf, 490.1 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Kommunstyrelsen 30 maj 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KS 2023-05-30.pdf Pdf, 1.5 MB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Nämnden för överförmyndare i samverkan
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansNämnden för överförmyndare i samverkan - Halmstad, Hylte, Laholm och Båstad
  Förvaringsplats för protokolletRådhuset, Halmstad kommun
  Nedladdningsbart protokollAnslå protokoll nämnden för överförmyndare i samverkan 2023-05-30.pdf Pdf, 394.8 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  1 juni 2023

 8. Kommunala tillgänglighetsrådet 15 maj 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunala tillgänglighetsrådet
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KTR 2023-05-15.pdf Pdf, 612.3 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Omsorgsnämnden 25 maj 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll ON 2023-05-25.pdf Pdf, 966.6 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Lägg till text här eller ta bort denna rad

 10. Kultur- och folkhälsonämnden 25 maj 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och folkhälsonämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KFN 2023-05-25.pdf Pdf, 1.2 MB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Kultur- och folkhälsonämnden 25 maj 2023 §68
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och folkhälsonämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KFN 2023-05-25 §68.pdf Pdf, 286.6 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Barn- och ungdomsnämnden 23 maj 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll BUN 2023-05-23.pdf Pdf, 1 MB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 13. Personalutskottet 22 maj 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens personalutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll PU 2023-05-22.pdf Pdf, 829.2 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 14. Samhällsbyggnadsnämnden 24 maj 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll SBN 2023-05-24.pdf Pdf, 732 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 15. Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KSAU 2023-05-23.pdf Pdf, 2.5 MB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 16. Samordningsförbundet i Halland
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamordningsförbundet i Halland
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Halmstads kommun
  Nedladdningsbart protokollAnslag 230522.pdf Pdf, 21.7 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  22 maj 2023

 17. Kommunstyrelsen 9 maj 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KS 2023-05-09.pdf Pdf, 2.3 MB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 18. Barn- och ungdomsnämnden 16 maj 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll BUN 2023-05-16.pdf Pdf, 535.1 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 19. Kultur- och folkhälsonämndens individutskott 11 maj 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och folkhälsonämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 20. Nämnden för Överförmyndare i samverkan - Halmstads-, Hyltes-, Laholms-, och Båstads kommuner
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansNämnden för Överförmyndare i samverkan - Halmstads, Hyltes, Laholms och Båstads kommuner
  Förvaringsplats för handlingarnaHalmstad kommun
  DokumentÖverförmyndarnämndens mottagningstider 2023 info till kommunerna.pdf Pdf, 574 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Mottagningstider för 2023

Överklaga beslut

Det finns två sätt att överklaga beslut som kommunen har tagit. Det ena sättet prövar om beslutet är fattat på rätt sätt (det var rätt av kommunen att fatta beslutet) och det andra sättet prövar om ett beslut som rör den enskilda individen är felaktigt.

Du har tre veckor på dig att överklaga ett beslut från det att ett beslut som berör samtliga kommuninvånare har anslagits på anslagstavlan eller från det att du som personligen berörs av ett beslut har fått beslutet.

Läs mer om hur du överklagar ett beslut

Kontakt