Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Hur gör jag?

1.Kontakta entreprenör och/eller konsult

För utredning, utformning av förslag och för själva grävarbetet bör man ta hjälp av en erfaren avloppsentreprenör och/eller konsult.

Anläggningsarbetet ska utföras av en sakkunnig grävare. Sakkunnig är den som genom yrkeserfarenhet, utbildning eller på annat sätt skaffat sig tillräckliga kunskaper för att utföra det arbete som avses.

2.Välj typ av anordning

Tillsammans med en entreprenör/konsult tar du fram ett förslag som passar förhållandena på fastigheten och detta med hänsyn till skyddsvärden som exempelvis vattentäkter.

3.Kontakta berörda

De som är berörda ska ges möjlighet att lämna sin åsikt om den planerade avloppsanordningen. Berörda kan bland annat vara närboende grannar, markägare där avloppsvattnet avleds eller länsstyrelsen om det finns fornlämningar på tomten. Grannarna kan också hjälpa till med att peka ut sina vattentäkter, berg- och jordvärmebrunnar, vilket behövs tas hänsyn till då placeringen av den nya avloppsanordningen ska göras.

4.Hitta lämplig placering med hänsyn till skyddsvärden

Lämplig placeringen av avloppsanordningen utses så att tillräckligt avstånd uppnås till

  • Vattentäkter
  • Ytvatten: sjöar och vattendrag
  • Grundvatten och berg: minst 1 meter från spridningslagret vid infiltration
  • Byggnader
  • Tomtgräns
  • Vägar och stigar

Om man har tänkt göra en markbädd är det viktigt att utloppet placeras så att tillgängligheten minimeras eller fördröjs. Utloppet ska exempelvis inte ledas till dricksvattenförekomst för boskap. För att minska direktutsläpp ska utlopp som leds till ett vattenförande dike, bäck, å eller sjö ha dränerande ledning.

5.Gräv en provgrop

Genom att gräva en provgrop kan du avgöra avstånd till grundvatten och berg samt se en markprofil.

Om du har tänkt göra en infiltration ska ett jordprov tas på det djup som infiltrationens spridarlager ska ligga. Jordprovet skickas till analysföretag för siktanalys. Resultatet skickas sedan med som en bilaga till ansökan. Markens genomsläpplighet är avgörande för vilket skyddsavstånd som behövs till vattentäkter och hur stor infiltrationens yta behöver vara.

Provgropen ska göras i anslutning till där infiltrationen är tänkt att placeras och gropen ska vara minst två meter djup. För att kunna göra rätt bedömning ska provgropen vara öppen i minst ett dygn. När provgropen är grävd ska du kontakta miljöenheten som då kommer ut för att titta på provgropen.

6.Gör i ordning ansökningshandlingar och skicka in

Fyll i alla aktuella uppgifter i anmälan/ansökningsblanketten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och den bilaga som passar in på er anläggning. Kolla noga igenom att ni fått med de bilagor som ska bifogas ansökan. Blanketterna hittar ni under självservice och blanketter Länk till annan webbplats.. Är ansökan inte komplett kan handläggningen ta längre tid. Man beräknar att handläggningen inte ska ta längre tid än 6 veckor, från det att ansökan/anmälan är komplett.

Invänta tillståndet innan du börjar med avloppsanläggningen. När du fått ditt tillstånd gäller att arbetet måste påbörjas inom två år och färdigställas inom fem år.

Entreprenören som du har anlitat ska efter avslutat arbete skicka in ett utförandeintyg tillsammans med foto från anläggandet som redogör att anläggningen är utförd enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Kontakt