Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Fartdämpande blomlådor

Sommartid kan blomlådor på bostads- och villagator vara ett bra sätta att ge signaler till bilister att sänka hastigheten. Hylte kommun ger boende möjlighet att påverka trafiksäkerheten i sitt område med blomlådor, genom egen arbetsinsats. För att kommunen ska kunna godkänna en ansökan ska gatan det gäller ha rätt förutsättningar så att blomlådorna kan få en trafiksäker placering och  alla boende på gatan ska vara överens om att sätta ut blomlådor. Dessutom måste en ansvarig kontaktperson utses.

Riktlinjer för blomlådor som farthinder

 • Gator som kan ha blomlådor är lokalgator, exempelvis bostadsgator med fastighetsutfarter.
 • Gator som trafikeras av bussar i linjetrafik kan inte få blomlådor utplacerade.
 • Placering och avstånd mellan lådorna bestäms tillsammans med kommunen. Detta för att sopbilar och andra servicefordon ska kunna komma fram.
 • Det krävs minst 50 meter fri sikt på var sida om blomlådorna.
 • Avståndet till gatukorsning ska vara minst 20 meter.
 • Blomlådor får endast vara utplacerade perioden 1 april – 31 oktober. Det är utsedd kontaktpersons ansvar att se till att blomlådorna tas bort inför vintern.
 • Kör en bilist på en blomlåda och bilen blir skadad ligger oaktsamheten på bilföraren.
 • Kommunen sätter ut en gatuskylt som informerar om att gatan har farthinder.
 • Var medveten om att blomlådors placering kan komma påverka infarten till bostad.

Blomlådornas utformande

 • Blommorna utformande måste anpassas efter respektive gatas förutsättningar, men blomlådan ska alltid ha:
  • minst 75mm höga ben
  • maximal totalhöjd 500mm
  • reflexer på lådans fyra sidor (godkända reflexer tillhandahålls av kommunen)
 • Kommunen kommer ut och hjälper till vid utsättandet av blomlådorna på gatan. Det är också då blomlådorna inspekteras så att de följer riktlinjerna.
 • De boende bekostar själva och låter tillverka blomlådorna.
 • De boende bekostar själva lämpliga växer som inte skymmer sikten.

Ansvarig kontaktperson måste utses

 • För att söka tillstånd krävs en kontaktperson som har huvudansvaret för blomlådornas tillverkning, placering, skötsel med mera.
 • Den kontaktperson som anges i ansökan måste bo på den gata där blomlådorna ställs ut.
 • För att kunna godkänna ansökan måste alla grannar som närmast berörs vara överens om att man vill ha blomlådor utanför sina fastigheter.
 • Kontaktpersonen ansvarar för att informera grannar längs gatan om vad som kommer att hända och varför.
 • Kontaktpersonen ska vara anträffbar under den period då blomlådorna är på plats.
 • Kontaktpersonen tar kontakt med kommunen om något problem eller klagomål uppstår.

Ansök om tillstånd fartdämpande blomlådor

Kontakt