Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Arbete med ny översiktsplan

Under de cirka femton år som gått sedan den nu gällande översiktsplanen togs fram har myck­et hun­nit för­ändras både i närområdet och i omvärlden. Översiktsplanen är därför inte längre aktuell och kommunfullmäktige har beslutat att en ny översiktsplan ska tas fram.

Arbete med att ta fram den nya översiktsplanen är ett omfattande arbete som kommer att pågå ända fram till hösten 2019. Arbetet kan delas in i fyra skeden:

 • Inriktningsskede: Här anger de folkvalda vilken inriktning översiktsplanenPDF ska ha. 
 • Samrådsskede: Ett första planförslag arbetas fram och samråds med alla intresserade och berörda. Samråd genomfördes under våren 2018, då många tog tillfället att besöka samrådsturnén i någon av våra tätorter och att lämna skriftliga synpunkter. Synpunkterna har sammanställts i en samrådsredogörelsePDF.
 • Utställningsskede: Planförslaget bearbetas med utgångspunkt från de synpunkter som kommit in i samrådet, och ställs sedan ut igen så att man kan lämna synpunkter på ändringarna. Utställningen genomfördes 12 februari - 12 april 2019 och har sammanställts i ett utställningsutlåtandePDF.
 • Antagandeskede: Mindre korrigeringar av planförslaget görs utifrån synpunkter som kom in vid utställningen, innan det slutliga förslaget kan antas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen antogs den 28 november 2019.

Ett attraktivt och hållbart Hylte

Den övergripande utmaningen för en hållbar samhällsutveckling är att utveckla Hyltes attraktivitet som boende- och näringslivskommun. Översiktsplanen behandlar många olika frågor som berör
framtida bebyggelseutveckling, kommunikationer och användning av mark- och vatten i kommunen som helhet. Den anger vilka prioriteringar kommunen vill göra och vilken inriktning den fysiska planeringen bör ha för att nå en hållbar samhällsutveckling. Översiktsplanen formulerar strategier och ger vägledning för arbetet med att utveckla Hyltes attraktivitet som boende- och näringslivskommun. 

Översiktsplanen fokuserar på sju tematiska områden:

 • En tydlig utvecklingsstruktur
 • Attraktiva boende- och livsmiljöer
 • Ett livskraftigt näringsliv
 • Effektiva kommunikationer
 • Levande kultur- och naturmiljöer
 • Energi och resurser för framtiden
 • Beredskap för risk och sårbarhet

Vad händer just nu?

Arbetet befinner sig nu i antagandeskedet. Förslaget har bearbetats en sista gång med utgångspunkt från kommunstyrelsens beslut om det fortsatta arbetet (KS 2019-06-04 § 143).

Den 28 november 2019 antogs översiktsplanen av kommunfullmäktige (§ 183). Beslutet om antagande tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 5 december under tre veckor. Därefter kan beslutet vinna laga kraft.

Beslutet om antagande av översiktsplanen kan laglighetsprövas om det kommer in till förvaltningsrätten inom tre veckor från tillkännagivandet (kommunlagen 13:5). Förvaltningsrätten kan endast avgör om beslutet strider mot någon lag eller författning (kommunallagen 13:8). Observera att översiktsplanen inte kan överklagas av sakskäl, till exempel om man inte håller med om olika ställningstaganden i översiktsplanen.

Alla kommunens medlemmar har rätt att laglighetspröva kommunfullmäktiges beslut om att anta översiktsplanen (Kommunlagen 13:1.). Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där. Medlem av en kommun är också en medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater som är bosatt i kommunen men som inte ska folkbokföras där.

Kontakt