Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Översiktsplaner

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta och redovisar hur kommunen ser på en hållbar utveckling av mark- och vattenområden i ett längre perspektiv. Den är vägledande för övrig planering och bygglovgivning, till exempel för lokalisering av bostäder, arbetsplatser och service i kommunen. Planen är också vägledande för beslut enligt exempelvis miljöbalken, väglagen eller miljöbalken som rör mark- och vattenanvändning eller byggande.

Kompletteringar och tillägg

Översiktsplanen kan kompletteras, förändras och förtydligas genom olika fördjupningar för delar av kommunen och tematiska tillägg om särskilda planeringsfrågor. Hylte kommun har en gällande översiktsplan som antogs 2003, sex fördjupningar från 1990-1994, och två tematiska tillägg från 2009 (vindkraftsplan) och 2012 (strandskyddsplan).

En ny översiktsplan

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Hylte kommun pågår. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den fysiska planeringen för de närmaste 20-25 åren och berör många olika framtidsfrågor. Läs mer om den nya översikts­planen och om hur du kan vara med och påverka den. Översiktsplanen beräknas antas av kommunfullmäktige hösten 2019.

 

Kontakt