Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser används för att säkerställa ett bestämt syfte i översiktsplanen inom ett begränsat område. Bestämmelserna används då ett fåtal frågor behöver regleras, till exempel för en befintlig bebyggelse. Det kan handla om att man vill bevara bebyggelsens karaktär i en värdefull miljö, säkerställa ett område som i översiktsplanen är markerat för bostäder eller lägga fast ett vägreservat med omgivande skyddszoner.

Genom områdesbestämmelser kan allmänna intressen prövas mot varandra på ett bindande sätt och ett allmänt intresse kan prövas mot ett enskilt. Områdesbestämmelserna är juridiskt bindande och upprättas på samma sätt som detaljplaner.

Kontakt