Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Tillbyggnad av villa eller fritidshus

Vill du göra en tillbyggnad behöver du vanligtvis söka bygglov.

Vad är en tillbyggnad?

Som tillbyggnad räknas alla åt­gärder, oavsett riktning, som gör att nu­varande byggnad ökar i volym. Det kan bland annat vara källar­ut­grävningar, på­byggnader eller ett isolerat uterum. Även tak­kupor räknas, om de gör att byggnadens volym ökar. För alla dessa åt­gärder behöver du söka bygg­lov.

Vill du göra en till­byggnad som är maxi­malt 15 kvadrat­meter kan du ha rätt att bygga enligt attefalls­reglerna. Då behöver du bara göra en an­mälan.

Balkong eller burspråk

Du får bygga en mindre balkong, burspråk eller upp­stickande byggnads­del på din bostad utan att söka bygg­lov. Förut­sättningen är att du bor i ett en- eller två­bostads­hus, inom detalj­planerat om­råde. Till­bygg­naden får inte placeras närmare tomt­gräns än 4,5 meter. Om den ändå gör det be­höver be­rörda grannar ge sitt med­givande.

Det finns dock undan­tag. Bor du i en byggnad eller ett om­råde som är särskilt värde­fullt från historisk, kultur­historisk, miljö­mässig eller konstnärlig syn­punkt be­höver du söka bygg­lov. Detsamma gäller om detalj­planen för ditt om­råde kräver bygglov för dessa åt­gärder.

Balkong, burspråk eller uppåtstickande byggnadsdel, Boverket Länk till annan webbplats.

Vilka krav ställs på en tillbyggnad?

I grunden gäller samma krav på ut­formning och tekniska egen­skaper som vid upp­förande av nya byggnader. Vanligtvis ställs kraven endast på själva till­byggnaden. Men gör du samtidigt andra ändringar i den befintliga byggnaden, till exempel en ny dörr­öppning, så kan krav även ställas på dessa.

Gör du stora för­ändringar i den be­fintliga byggnadens plan­lösning kan du behöva göra en an­mälan. Ta kontakt med Bygg- och miljöenheten för rådgivning.

Kontakt