Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Strandskyddsdispens

Förutsättningen för att få bygga inom ett strandskyddat område är att ha en beviljad strandskyddsdispens.

Har du en fastighet inom strandskyddat område finns det vissa regler du behöver känna till. Syftet med reglerna är att bevara goda livs­villkor för djur- och växt­liv, både på land och i vatten. Samt att stränderna ska vara till­gängliga för alla enligt alle­mans­rätten. Vill du göra en åtgärd måste du i vissa fall söka lov eller strandskyddsdispens.

Ett strandskydd mäts från strandlinjen och gäller både på land- och vatten­sidan. Det finns olika områden för strand­skydd och dessa gäller enligt nedan:

  • 300 meter från strandlinjen vid Bolmen, och dess öar
  • 100 meter vid sjöar, åar och vissa större vatten­drag
  • De allra minsta vatten­dragen kan det finnas möjlighet att ansöka om upphävande av strandskydd hos Länsstyrelsen.

Är du osäker på vad som gäller för din fastig­het, ta gärna kontakt med Bygg- och miljöenheten för be­dömning.

Därför har vi strandskydd

Det finns två anledningar till att vi har strand­skydd i Sverige. Det ena är att alla människor, enligt allemansrätten, ska ha möjlig­het att få till­gång till strand­områden. Det andra är att be­vara goda livs­villkor för djur- och växt­livet. Det vill säga att de ska kunna fort­sätta leva i sin miljö. Strand­skydd gäller oav­sett om om­rådet är tätt- eller gles­be­byggt, eller om det finns gott om sjöar och vatten­drag eller inte. Det gäller också oav­sett vilka natur­typer eller arter som finns i om­rådet. Naturen behöver inte heller vara extra värd att skyddas för att bestämmelserna ska gälla.

Allemansrätten gäller med ett par undan­tag. Det ena är hemfridszonen. Det är det närmaste om­rådet runt ett bostads­hus eller ett fritids­hus. Där har ägaren rätt till en privat zon. Det andra undan­taget är att vi inte får gå i växande gröda.

Det här är förbjudna åtgärder inom strand­skyddat område

  • Uppföra nya byggnader.
  • Göra större till­byggnader.
  • Ändra befintliga bygg­nader så att de kan an­vändas för något annat ända­mål.
  • Skapa andra an­lägg­ningar eller anord­ningar som strider mot strand­skyddets syfte. Det vill säga att de in­kräktar på till­gäng­lig­heten enligt alle­mans­rätten eller ger växter och djur väsent­ligt för­ändrade livs­villkor. Några exempel på det är båt­hamnar, bryggor, parkerings­platser och golf­banor. Men också att klippa det gräs som växer utan­för din tomt mot vattnet. Det kan skapa en känsla för all­män­heten att det inte är tillåtet att gå där.
  • Göra andra åt­gärder som väsent­ligt för­ändrar livs­villkoren för växt- och djurlivet. Det kan till exempel vara att fälla träd, plantera skog, muddra, gräva eller schakta.

Få dispens vid särskilda skäl

Det kan gå att få dispens för att göra de för­bjudna åt­gärderna, men då krävs det sär­skilda skäl. Du ska då söka strand­skydds­dispens.

Strandskyddsdispens, Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Lantbruk och yrkesfiske är undantag

Ska du bygga ekonomi­byggnader för aktivt lant­bruk och yrkes­fiske be­höver du inte ha strand­skydds­dispens. För­budet gäller fort­farande, men om du till exempel måste bygga ett skydd för dina kor, krävs inte dispens.

Bygglov och dispens från strandskydd är inte samma sak

Dispensen visar enbart att du får tillåtelse att bygga på platsen, ur ett djur- och natur- samt alle­mans­rätts­perspektiv. Du måste fort­farande söka lov för det du vill göra, om åt­gärden kräver det. Det är vare sig du vill bygga, riva eller arbeta med marken i någon form. Vi vill gärna att du söker bygg­lov eller annat lov i en separat an­sökan.

För övrig verksamhet och byggande vid och i vattnet

Det här handlar inte direkt om dispens från strandskyddet, men kan ändå vara bra att veta.

Vattenverksamhet kan kräva tillstånd från länsstyrelsen

Att muddra, fylla ut för till exempel en pir eller göra mark­för­stärk­ning i vattnet är olika exempel på vatten­verk­sam­het. Dessa och många andra åt­gärder kan kräva att du har till­stånd från länsstyrelsen.

Vattenverksamhet, Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Regler för bastu

En fri­liggande bastu­byggnad på upp till 15 kvadrat­meter kan räknas som frigge­bod. För en sådan behöver du inte söka lov men det krävas oftast dispens från strand­skyddet. Har du ved­eldat bastu­aggregat be­höver du göra en an­mälan för in­stallation av eld­stad och rök­kanal.

Regler för bryggor

Du kan behöva söka bygg­lov om du planerar att göra en större brygga eller båt­plats. En så stor brygga kallar vi småbåts­hamn. Planerar du att göra en mindre brygga behöver du söka dispens från strand­skyddet. Utöver det kan du även behöva söka bygg­lov. I vissa fall kan det även bli aktuellt med till­stånd för vatten­verk­sam­het. Det är viktigt att du låter en bygg­lovs­hand­läggare titta på dina planer.

Är du osäker på vad som gäller för ditt område?

Bor du i ett detalj­planerat ­område står det i plan­bestämmelsen om strand­skyddet är upp­hävt. Där står även på vilket sätt du får bygga. Bor du utanför detalj­planerat område måste du an­söka om dispens från strand­skydd.

Mer informa­tion hos andra myndig­heter

Du kan hitta allmän in­formation om strand­skydd på läns­styrelsens och Natur­vårds­verkets webb­platser. Även Bo­verket har in­formation om strand­skydd. Du hittar en broschyr och länkar här nere.

Kontakt