Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Nissans vattenråd

Hylte kommun är aktiv medlem i Nissans vattenråd. Rådet har till uppgift att organisera arbetet med att uppfylla målen i EU:s vattendirektiv. Målet är att alla våra ytvattenförekomster ska uppnå god ekologisk status och våra grundvattenförekomster ska nå motsvarande god kemisk status. Vattenrådet ska tillsammans med medlemmarna ta fram åtgärdsprogram för att nå uppsatta miljökvalitetsnormer för vattenförekomsterna.

Det finns en databas, VISS, som är öppen för alla som vill söka på vattenförekomster och få reda på kemisk och ekologisk status.

Kontakt