Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kalkning

Försurningen orsakar stora skador på naturen. Livet i sjöar och vattendrag påverkas liksom marken där innehållet av näringsämnen förändrats. De allvarligaste försurningsproblemen i landet återfinns här på västkusten. Huvudorsaken till försurningen är luftföroreningar som nedfallet av svavel och kväve från all slags förbränning, men även skogsbruket kan bidra. Om fallna träd får ligga kvar i skogen återgår dessa ämnen till marken. Men om skogsbrukets uttag av biomassa är stort, till exempel som biobränsle i form av grenar och toppar också forslas bort, kan en negativ balans uppstå och därmed försuras marken. Så kallad GROT, uttag av grenar och toppar, för energiändamål tas främst ut i södra Sverige, och i Götaland sker detta i dagsläget på drygt 40 procent av alla hyggen. En ökning av uttag av biomassa från skogen innebär en risk för att försurningen på sikt återigen ökar.

Försurningen drabbar hela ekosystemet och leder till att antalet växt- och djurarter minskar. Nedfallet av svavel har halverats sedan 1980-talet. Mängden kväve har däremot inte minskat på motsvarande sätt. Kalkning sker i sjöar, vattendrag och våtmarker. Kalkningen har stor betydelse för bevarande av hotade arter, exempelvis för lax, flodpärlmussla, flodkräfta och havsöring, men även för att få behålla mer vardagliga arter som abborre, mört och gädda i våra sjöar.

I Hylte kommun kalkas 30 olika sjöar och våtmarksytor Det finns kalkdoserare i Näverbäcken och vid Hylte sjö. Kalkningen i Hylte kommun kostade år 2014 ca 1,5 miljoner kr. Hylte kommun ansöker årligen om bidrag för kalkningen från länsstyrelsen. Bidraget är på 95% av den totala kalkningskostnaden.

Kontakt