Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Klimatanpassning i Halland

Hur klimatet i Halland utvecklas beror på hur användningen av fossila bränslen blir i framtiden, det vill säga hur mycket mängden växthusgaser ökar i atmosfären. Klarar vi av att begränsa koldioxidutsläppen blir effekterna av klimatförändringarna inte lika stora.

Klimatutmaningar i Halland

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) har enats om några områden som är de största klimatutmaningarna för Halland.

  • Dagvattenhantering (skyfall) i nya och befintliga områden
  • Förändringar i grundvattenförhållanden
  • Hantering av översvämningar vid vattendrag
  • Beredskap för värmeböljor
  • Kustområdena
  • Jordbrukets anpassningsfrågor
  • Tvärsektoriell hantering av anpassningsförmågan

Framtidsspaning med fyra olika scenarier

För att kunna studera framtidens klimat behövs antaganden om hur utsläppen av växthusgaser kommer att bli. Det finns flera möjliga utvecklingar. Vilken av dem som slår in beror på vår förmåga att begränsa utsläppen. Oavsett vilket scenario man väljer att kalkylera med så behöver samhället vidta klimatanpassningsåtgärder för att begränsa skador på infrastruktur, egendom och så långt det är möjligt också förhindra dödsfall.

SMHI arbetar med så kallade Representative Concentration Pathways (RCP) som är scenarier över hur växthuseffekten kommer att förstärkas i framtiden. Sammanfattningsvis finns det fyra RCP-scenarier: 2,6, 4,5, 6,0 eller 8,5. Det värsta scenariet är RCP 8,5 som innebär fortsatt höga utsläpp av koldioxid, medan exempelvis RCP 4,5 innebär att koldioxidutsläppen ökar fram till 2040 och sen minskar så att temperaturökningen begränsas till 2,5 grader till 2100. I klimatöverenskommelsen i Paris 2015 kom världens ledare överens om att vi ska försöka hålla oss till RPC 2,6 och begränsa temperaturökningen till 1,5 – 2 grader till 2100.

SMHI har sammanställt en rapport med framtidsklimat för Halland som går att hämta i sin helhet under Relaterad information.

Varmare och blötare i Halland

I Hylte har vi redan fått varmare vintrar jämfört med normalt. Med "normalt väder" menas den 30-årsperiod som var närmast före den period vi är i nu. Vi kan förväntas få blötare vintrar och varmare somrar, med en ökad sommartemperatur på 2,5 – 4,5 grader beroende på hur mycket koldixidutsläppen ökar Vi kan förvänta oss längre perioder med värmeböljor oavsett vilket klimatscenarie.

Som ett resultat av ett varmare klimat kan vi även förvänta oss längre vegetationsperiod. Vegetationsperiod är den del av året när temperaturen är över 5 grader och växterna kommer igång att växa.

Vi får också räkna med lägre markfuktighet och att den ökade nederbördsmängden i första hand kommer att falla under vinterhalvåret. På sommaren kan vi förvänta oss fler och längre torrperioder i Halland. Det innebär att det blir torrare i marken och det i sin tur ökar risken för bränder.

 

Diagram medeltemperaturen vinter i Hallands län

Medeltemperaturen för vintern i Halland har ökat. Mätperioderna 1961-1990 och 1991-2013 visar att vi i Halland redan har fått varmare vintrar. Källa: SMHI

Vattenflödet i Nissan

Även vattenflödet i Nissan beräknas påverkas med ökade vattenmängder på vintern och betydligt mindre vattenföring under sommaren.

Diagram tillrinningsdynamik Nissan

Den svarta linjen visar flödet som det ser ut idag med en medelvattenföring på ungefär 50-60 kubikmeter per sekund på vintern och ungefär 20 kubikmeter på sommaren. Den röda linjen visar vattenföringen vid RPC 8,5 och den blå linjen RPC 4,5. Källa: SMHI

Kontakt