Hoppa till innehåll Hoppa till meny

När behövs bygglov och anmälan inom sammanhållen bebyggelse eller plan?

I tabellen nedan kan du se i vilka fall du behöver bygglov eller anmälan inom sammanhållen bebyggelse eller detaljplan. Detta gäller för småhus, det vill säga en- och tvåbostadshus samt fritidshus. För radhus, kedjehus eller bostadsrättsföreningar gäller andra regler. Kontakta plan- och byggenheten för mer information.

Inom sammanhållen bebyggelse eller detaljplan

ÅTGÄRD

Bygglov

Anmälan

Bygga nytt

 

 

Huvudbyggnad

Ja

Nej

Garage, carport, förråd eller liknande

Ja

Nej

Friggebod, läs mer i brochyren får jag bygga nedan.

Nej

Nej

Attefallshus, läs mer i brochyren får jag bygga nedan.

Nej

Ja

På- och tillbyggnader i såväl höjd som plan. Gäller även inglasad altan.

Ja

Nej

Tillbyggnad på huvudbyggnad (max 15 kvm total bruttoyta), läs mer i brochyren får jag bygga nedan.

Nej

Ja

Takkupa (max två) som placeras mellan två befintliga takstolar/takåsar, läs mer i brochyren får jag bygga nedan.

Nej

Ja

Takkupa som påverkar bärande konstruktion.

Ja

Nej

Anordna uteplats, läs mer i brochyren får jag bygga nedan.

Vissa fall

Nej

Ändra invändigt i en byggnad

 

 

Ändra användningen av en byggnad. Till exempel från garage till bostadsrum.

Ja

Nej

Ändra planlösningen väsentligt.

Nej

Ja

Inreda ytterligare en lägenhet i ett enbostadshus, läs mer i brochyren får jag bygga nedan.

Nej

Ja

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet.

Nej

Ja

Nyinstallation av berg-, mark- och sjövärmepump.

Nej

Ja (Miljö)

Installera braskassett i befintlig öppen spis.

Nej

Ja

Nyinstallation av eldstad.

Nej

Ja

Nyinstallation av panna.

Nej

Ja

Installera pelletsbrännare i befintlig panna.

Nej

Ja

Byte av eldstad när den du byter till har samma bränsleslag, storlek och effekt eller om du ska ansluta till befintlig skorsten eller rökkanal.

Nej

Nej

Nyinstallation och byte av luftvärmepump.

Nej

Nej

Installera ny eller väsentligt ändra ventilationssystem till exempel från- och tilluft med värmeåtervinning.

Nej

Ja

Renovera

Nej

Nej

Ändra utvändigt på en byggnad

 

 

Ändra byggnadens yttre utseende avsevärt. Obs! Ändring av byggnad ska utföras varsamt så att husets och områdets karaktär behålls.

Nej

Nej

Byta fasadmateral till annat material, t.ex trä till puts

Ja

Ja

Byta fasadmateral till likt material, t.ex trä till trä

Nej

Nej

Byta taktäckningsmaterial, t.ex tegel till plåt

Ja

Nej

Måla om huset då det inte påverkar områdets karraktär, milda färger ska användas.

Nej

Nej

Måla om huset då det inte påverkar områdets karraktär

 

 

Åtgärder på tomten

 

 

Bygga staket

Nej

Nej

Bygga mur eller plank högre än 0,5 meter i omedelbar närhet av bostadshuset. Gäller även stödmur.

Ja

Nej

Pool nergrävd i mark. Obs! Glöm inte skydd mot olycksfall i form av staket eller duk. Läs mer på Boverkets hemsida (nytt fönster)

Nej

Nej

Pool ovan mark. Max höjd: 1,20 m.

Nej

Nej

Ändra marknivån mer än 0,5 meter genom schaktning eller fyllning inom detaljplanerat område.

Ja

Nej

Uppläggning av båt eller husvagn över vintern.

Nej

Nej

Övriga åtgärder

 

 

Reparera och underhålla. Obs! Speciella regler gäller kulturhistoriskt intressanta byggnader samt de med skyddsbestämmelser i detaljplan.

Nej

Nej

Riva en huvudbyggnad eller del av huvudbyggnad.

Ja

Ja

Riva en komplementbyggnad eller del av komplementbyggnad.

Ja

Nej

Kontakt