Hoppa till innehåll Hoppa till meny

När behövs bygglov och bygganmälan?

Följande information gäller för bygglov och bygganmälan för småhus, det vill säga en- och tvåbostadshus samt fritidshus. Olika regler gäller för bygglov eller bygganmälan inom respektive utanför sammanhållen bebyggelse.

Vad menas med sammanhållen bebyggelse?

Enligt plan- och bygglagen är sammanhållen bebyggelse en bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. Bebyggelsen ska bestå av minst tre byggnader som är placerade på minst två tomter som gränsar till varandra eller skiljas åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Vilka regler som gäller för bygglov eller anmälan inom sammanhållen bebyggelse beror på antalet hus som finns inom bebyggelsen. Om det inom en sammanhållen bebyggelse finns minst tio bostadshus (eller andra byggnader som inte räknas som komplementbyggnader) så räknas bebyggelsen som "sammanhållen bebyggelse där bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen". Om det däremot finns mindre än tio hus inom den sammanhållna bebyggelsen gäller samma regler som utanför sammanhållen bebyggelse.

Kontakta plan- och byggenheten för att ta reda på om din fastighet ligger inom samanhållen bebyggelse eller inom detaljplanelagt område.

Att tänka på

  • Ligger din fastighet nära vatten? Strandskyddsdispens kan behövas om din fastighet ligger inom 100 meter från en sjö eller ett vattendrag. Läs mer om strandskydd. I vissa fall kan strandskyddet även vara utökat till 200 eller 300 meter.
  • Är ditt hus K-märkt? Andra förutsättningar gäller för dig som har ett K-märkt eller kulturinventerat hus. Ta reda på om ditt hus är inventerat i Bebyggelseregistret. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Ska du bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter? Andra förutsättningar gäller om du ska bygga närmare fastighetsgränsen (tomtgränsen) än 4,5 meter.
  • Ligger din fastighet nära en allmän väg? Tänk på att tillstånd från Trafikverket kan behövas om byggnaden kommer att placeras nära en allmän väg.
  • Förändringar på eldstad eller skorsten? Kom ihåg att du alltid behöver kontakta en sotare när du gör förändringar på eldstaden eller skorstenen.
  • Är anslutning till kommunalt avloppsnät inte möjlig? Vid nybyggnation krävs tillstånd för avloppsanläggning och vid om- och tillbyggnad prövas fastighetens avloppsanläggning av miljöenheten.

Kontakt