Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning som kräver att din bostad anpassas för att du ska klara av att bo själv kan söka bostadsanpassningsbidrag hos oss.

Vem kan få bidrag och till vad?

Bidrag lämnas till alla typer av funktionshinder. Bidraget gäller endast fasta funktioner i permanentbostaden. Om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel från kommunen eller landstinget ges inget bostadsanpassningsbidrag.

Anpassningsåtgärderna ska göra det möjligt att komma in och ut ur bostaden, sova och vila, laga mat och äta, sköta sin hygien samt att förflytta sig i och utanför bostaden. Åtgärderna ska vara nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Exempel på hur bostaden kan anpassas

Inomhus:

  • Breddning av dörrar
  • Bortmontering av trösklar
  • Iordningställande av duschplats
  • Montering av stödhandtag

utomhus:

  • Montering av ramper
  • Montering av lyftanordningar
  • Räcken och ledstänger

Ansökan

Tillsammans med ansökan ska det bifogas ett intyg, skrivet av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig. Intyget ska styrka att de åtgärder som bidraget söks för är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen.

För att underlätta eller påskynda ett beslut är en offert från hantverkare önskvärd som visar på kostnaden för arbetet.

Innan beslut om bostadsanpassningsbidrag kan tas krävs fastighetsägarens eller bostadsrättsföreningens medgivande (gäller hyres- och bostadsrätter).

Utbetalning

Utbetalning görs först när arbetet är utfört, du har godkänt det och skickat in blanketten ”Begäran om utbetalning”.

Kontakt