Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Bostadsanpassning

Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Bidraget är till för att underlätta det dagliga livet och få möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Bidraget regleras av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Vem kan få bidrag och till vad?

Det är din funktionsnedsättning som är avgörande för vilka åtgärder du kan få bidrag till. Det måste finnas ett direkt samband mellan funktionsnedsättningen och åtgärderna.

Bidrag lämnas för skälig kostnad till nödvändiga åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner, i och i anslutning till bostaden. Med fasta funktioner avses sådana som man normalt inte tar med sig vid en eventuell flytt. Det kan vara att bredda dörrar, montera en ramp eller anpassa ett badrum

Om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel från kommunen eller landstinget ges inget bostadsanpassningsbidrag.

Bidrag lämnas inte om åtgärderna behöver vidtas av väsentligen andra orsaker än behovet av anpassning som till exempel normalt bostadsunderhåll, upprustning eller trångboddhet.

Handläggningstider

När ditt ärende är komplett påbörjas det av en handläggare inom tre veckor från komplettdatum. Handläggaren arbetar sedan skyndsamt för att utreda och komma till ett beslut. Beroende på hur komplext ärendet är tar det olika lång tid.

Samhällsbyggnadskontoret i Hylte har ingen möjlighet att påverka entreprenörens tid för att genomföra åtgärden.

Genomsnittlig handläggningstid för mindre och medelstora anpassningar som till exempel spisvakt, stödhandtag, ramp, belysning med mera är 1-4 veckor.

För större anpassningar kan handläggningstiden vara upp till 16 veckor.

Ansökan

Tillsammans med ansökan ska det bifogas ett intyg, skrivet av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig. Intyget ska styrka att de åtgärder som bidraget söks för är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen.

För att underlätta eller påskynda ett beslut är en offert från hantverkare önskvärd. Eftersom bidraget är ett kontantbidrag måste det finnas ett pris på vad åtgärderna du vill göra i bostaden kostar. Offerten ska innehålla uppgifter om åtgärd samt material- och arbetskostnad inklusive moms.

Innan beslut om bostadsanpassningsbidrag kan tas krävs fastighetsägarens eller bostadsrättsföreningens medgivande (gäller hyres- och bostadsrätter).

Om den som ansöker om bostadsanpassningsbidrag är ett minderårigt barn behövs båda vårdnadshavares underskrifter på ansökan även om vårdnadshavarna inte bor tillsammans.

Ansökan om återställningsbidrag

Fastighetsägare som hyr ut lägenheter och bostadsrättsföreningar kan ansöka om ett återställningsbidrag från kommunen.

Utbetalning

Utbetalning av bidraget sker efter att anpassningen är utförd och kopia på fakturan tillsammans med blanketten ”Begäran om utbetalning” inkommit till oss. Du betalar sedan själv faktura med beviljad bidragssumma. I vissa fall görs uppföljning av handläggare före utbetalning av bidrag.

Ansökan om service och reparationsbidrag

Du som ägare har ansvar för att service och underhåll sker löpande, t.ex. att hålla hissen fri från snö och is och se till att den servas.

Bostadsanpassningsbidrag kan i vissa fall beviljas. Bidrag kan inte ges om skadan beror på vanvård, onormalt användande, vandalisering eller att serviceanvisningar inte har följts. Inte heller byte av batteri i handsändare, om nödstoppen är intryckt på hissen eller om dörrautomatiken är avslagen. I sådana fall måste du själv (eller din hemförsäkring) bekosta reparationen.

Ansökan om service och reparationsbidrag via blankett - skriftligt Pdf, 497.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om service och reparationsbidrag via blankett - digital Pdf, 197.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Byte av bostad

Vid byte av bostad lämnas inte bostadsanpassningsbidrag till sådana åtgärder som beror på att den nya bostaden i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden är uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Har du frågor eller vill veta mer?

Känner du dig osäker kan du kontakta Hylte kommuns handläggare för bostadsanpassningsbidrag. Du kan även läsa mer om bostadsanpassning på Boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller under Information till ansökan.

Kontakt