Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kemiska bekämpningsmedel

Användning av bekämpningsmedel kan orsaka skador på bland annat grundvatten, växtlighet och djurliv. Därför finns regler för hur dessa får användas. Bekämpningsmedel delas in i 3 olika behörighetsklasser beroende på medlets farlighet. Klass 3 får användas utav alla. Medel av klass 1 och 2 får endast användas yrkesmässigt och kan även kräva tillstånd och kundskapsbevis.

Tillstånd och anmälan

Tillstånd krävs för att sprida bekämpningsmedel på följande platser:

 • På tomtmark till flerbostadshus
 • På gård till skola eller förskola
 • På lekplats som allmänheten har tillträde till
 • I parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • Inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • Vid planerings- och anläggningsarbete
 • På vägområden, på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • På ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material
 • Inom skyddsområde för vattentäkt

En anmälan krävs för att sprida bekämpningsmedel på följande platser:

 • Banvall
 • Sammanhängande område större än 1000 m² där allmänheten får färdas fritt, gäller inte åkermark
 • På vägområden för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpningsmedel som Jordbruksverket har meddelat

Du hittar blanketter för anmälan och tillstånd i kommunens självserviceportal.länk till annan webbplats

Blanketterna ska lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden. Anmälan ska göras senast fyra veckor före den dag då spridningen planeras påbörjas. Samhällsbyggnadsnämnden tar ut avgift för handläggningen.

Påfyllning och rengöring av kemikaliespruta

Fyll inte på sprutvätska i närheten av vattendrag, vattentäkt eller på dränerad spolplatta. Fyll inte heller på sprutan direkt från vattendrag, damm eller brunn med sprutans ordinarie pump. Använd separat pump så påfyllning kan ske på betryggande avstånd från vattentäkten.

Påfyllning av spruta ska göras på någon av följande platser

 • En tät yta/betongplatta med uppsamling
 • En biobädd
 • En gräsbevuxen yta, plan och odränerad
 • I fält

Efter avslutad sprutning ska sprutan rengöras genast för att inte riskera att intorkade preparatrester skadar omgivningen. Rengöring ska ske i fält, eller på biologisk aktivmark, biobädd eller platta med uppsamling.

Skyddsavstånd

För att skydda vattentäkter, sjöar, vattendrag, omgivande mark och annans egendom måste skyddsavstånd hållas. Skyddsavstånden ska vind- och markanpassas. Hänsyn ska tas till jordart, marklutning, medlets egenskaper, temperatur, bomhöjd, körhastighet, dos samt omgivningens känslighet.

Krav på dokumentation

Spridning av bekämpningsmedel klass 1 eller 2 ska dokumenteras av den som utför bekämpningen. Av anteckningar ska framgå:

 • Vilket medel och dos som använts
 • Tidpunkt och plats för spridning
 • Temperatur, vind och väderförhållanden
 • Skyddsavstånd till omgivningen
 • Vilka försiktighetsmått som iakttagits vid påfyllning och rengöring av utrustning

Dokumentationen ska sparas i minst 3 år.

Utmärkning av områden

Den som avser att sprida bekämpningsmedel där allmänheten får färdas fritt ska sätta upp anslag en vecka för spridningen med följande innehåll:

 • Karta över spridningsområdet
 • Namn, adress och telefonnummer till den som utför spridningen
 • Avsikt med spridningen, bekämpningsmedlets namn och registernummer
 • Spridningsmetod och beräknad tidpunkt för spridning  
 • Var ytterligare upplysningar kan fås.

Golfgreener, vall och obesådd åker är undantaget kravet på anslag.

Spill och avfall

Om du upptäcker att bekämpningsmedel har läckt ut eller riskerar att läcka ut ska du meddela räddningstjänsten omedelbart. Om det läckt ut ska även markägaren och miljöenheten kontaktas. Rester av bekämpningsmedel är farligt avfall och ska hanteras separat från annat avfall.

Kontakt

Sidan uppdaterades: 2017-02-24