Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Ska du starta livsmedelsverksamhet?

Funderar du på att starta en servering, butik eller annan verksamhet med livsmedelshantering? Då ska du göra en anmälan om registrering av livsmedelsanläggning till samhällsbyggnadskontorets miljöenhet.

I samband med registreringen ber vi dig även lämna in blanketten "Verksamhetsbeskrivning". Verksamheten får påbörjas tidigast två veckor efter det att anmälan om registrering inkommit till samhällsbyggnadskontoret eller den dagen ni fått bekräftelse på er anmälan. Blanketterna hittar du längst ner på sidan.

Anläggning med mobil verksamhet ska anmälas till myndigheten i den kommun där verksamheten huvudsakligen kommer att bedrivas. Registreringen för mobil anläggning gäller sedan i hela landet. Tillstånd av polismyndighet och/eller markägare krävs då livsmedelsverksamhet sker på offentlig plats.

Anmälan av animalieanläggningar så som till exempel fiskeanläggningar eller produktionsanläggningar för köttprodukter ska göras till Livsmedelsverket, inte kommunen.

Ta över en befintlig verksamhet

Om du tar över en befintlig verksamhet gäller inte den gamla registreringen eller det gamla godkännandet längre. Du som tar över en verksamhet måste därför registrera dig hos samhällsbyggnadskontorets miljöenhet. Observera att det är verksamheten som ska registreras och inte lokalen.

Samma regler gäller vid övertagande som för en ny anläggning. Lokalen måste uppfylla alla lokalkrav enligt livsmedelslagstiftningen och ha en fungerande egenkontroll. Skillnaden mellan det gamla godkännandet och registrering är att det inte görs någon förhandsgranskning.

Verksamheten får påbörjas tidigast två veckor efter det att anmälan om registrering inkommit till samhällsbyggnadskontoret. En inspektion kommer att göras efter det att verksamheten har startat för att granska lokalens utformning och hantering av livsmedel samt rutiner för egenkontroll.

Ändra befintlig anläggning

Om du har en registrerad livsmedelsverksamhet och vill göra betydande ändringar är du skyldig anmäla detta till samhällsbyggnadskontorets miljöenhet. Betydande ändringar kan exempelvis vara ombyggnationer, ändring i sortimentet eller produktionsvolymen.

Förändringar anmäler du på samma blankett som vid start av en ny verksamhet. Kryssa i rutan förändring av verksamheten och sedan beskriver du vad som ändringen gäller.

Upphörd verksamhet

Tänk på att anmäla till samhällsbyggnadskontorets miljöenhet att verksamheten upphört. Anmälan om upphörande gör du på blanketten anmälan om upphörande av livsmedelsanläggningPDF.

Tänk på att om du inte anmäler att din verksamhet har upphört finns risk att du kommer debiteras årsavgift för kommande år.

Har du egen dricksvattenbrunn?

Om du har en livsmedelsanläggning som försörjs med dricksvatten från egen brunn, eller har en verksamhet som tillhandahåller dricksvatten till allmänheten, till exempel Bed & Breakfast, ska dricksvattenanläggningen vara registrerad hos samhällsbyggnadskontoret. Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning hittar du längst ner på sidan.

Avgifter

Livsmedelskontrollen är avgiftsfinansierad vilket innebär att livsmedelsföretagarna betalar kontrollavgifter som ska täcka myndighetens kostnader för kontrollen. I Hylte kommun kostar det 1121 kr att registrera en livsmedelsverksamhet. Alla livsmedelsföretag ska också betala en årlig avgift för den offentliga kontrollen. Hur stor den årliga kontrollavgiften är beror på vilken kontrolltid som tilldelas anläggningen. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att multiplicera antalet kontrolltimmar med kommunens timtaxa.

Blanketter för livsmedelsverksamhet

Kontaktinformation

Sidan uppdaterades: 2018-11-08