Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Fakta om kommunalt avlopp

Åtta reningsverk

I Hylte kommun finns åtta kommunala avloppsreningsverk, som tar hand om spillvatten och det slam som kommer ifrån tömda 2/3-kammarbrunnar. Dessa sköts av samhällsbyggnadskontorets vatten- och renhållningsenhet.

  • Hyltebruk
  • Torup-Brännögård-Kinnared
  • Unnaryd
  • Rydöbruk
  • Landeryd
  • Långaryd
  • Drängsered
  • Skärshults camping

Avloppsreningsverken är byggda för att ta emot och rena spillvatten från hushåll. Spillvatten från industrier och andra yrkesmässiga verksamheter kan tas emot under vissa förutsättningar. Villkor för utsläpp av renat avloppsvatten fastställs genom miljötillstånd. En viktig förutsättning för att dessa villkor ska kunna uppfyllas är att oönskade ämnen inte släpps ut i avloppsnätet. Dag- och dränvatten renas inte utan släpps ut utan föregående rening.

Spillvattenledningsnätet

Fastighetsägaren ansvarar för avloppsservisen ut till förbindelsepunkten, som i de flesta fall ligger 0,5 meter utanför fastighetsgränsen. Därefter ansvarar kommunen för servisen och avloppsledningsnätet. I avloppsledningsnätet rinner vattnet till reningsverket.

Om du har fått avloppsstopp som du tror sitter i huset eller på tomtmark, kontakta då en VVS firma eller en slamtömningsfirma för rensning. Sitter stoppet utanför tomtmark kontakta då samhällsbyggnadskontoret.

Dagvattenledningsnätet

Dagvatten, det vill säga regn- och smältvatten från gator, tak och andra hårdgjorda ytor, rinner via dagvattenledningar ut i närmaste vattendrag. Därför är det viktigt att det inte kommer med onödiga föroreningar i dagvattnet, till exempel olja. I stora delar av Hylte Kommun finns det inga dagvattenledningar så där leds dagvattnet bort via avloppsledningsnätet till avloppsreningsverket. Takvatten och dagvatten får inte ledas till avloppsledningsnätet.

Om det finns en särskild dagvattenledning framdragen till tomtgränsen får inget dag- och dräneringsvatten släppas till fastighetens spillvattenledningar. Dispens för att få slippa koppla om dräneringsledningar och dagvattenledningar från garagenedfarter kan sökas hos samhällsbyggnadskontoret.

Vad är en förbindelsepunkt?

Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan fastighetsägarens och kommunens ansvarsområde, det vill säga stället där dina servisledningar ansluts till det allmänna nätet. Gränsar din fastighet till en väg där allmänna ledningar finns ansluts dina servisledningar till dessa vid förbindelsepunkter vanligen belägna 0,5 meter utanför fastighetsgränsen. I vissa fall kan flera fastigheter ha gemensamma servisledningar. Fastighetsägarna bör då först skriva ett avtal med kommunen om gemensamma förbindelsepunkter.

Tillägg till ABVA

Vissa ämnen kan skada ledningsnätet eller ge driftstörningar i avloppsreningsverket. För industrier och andra yrkesmässiga verksamheter finns därför ett tilläggPDF till ABVAPDF, de allmänna bestämmelserna för brukandet av den allmänna vatten och avloppsanläggningen.

De vanligaste utsläppen från avloppsreningsverk är kväve och fosfor. Dessa ämnen bidrar till övergödning i vattendrag och hav.


Kontakt

Sidan uppdaterades: 2016-07-12