Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Lagar och regler

Miljöbalken (SFS 1998:808)

Målsättningen med miljöbalken är att främja en hållbar utvecklig. Det innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö (1 kap). Utsläpp av avloppsvatten definieras enligt miljöbalken som miljöfarlig verksamhet och fastighetsägaren är den som ansvarar för verksamheten (9 kap).

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler ställer krav på att den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska känna till de miljö- och hälsomässiga risker som verksamheten kan innebära. Krav ställs på att skyddsåtgärder och försiktighetsmått vidtas för att undvika olägenhet för människors hälsa och miljön. Verksamheten ska lokaliseras till den mest lämpliga platsen. Man ska hushålla med resurser och sträva efter att sluta kretslopp. Den som ska bedriva verksamheten ska kunna visa att lagen följs (2 kap).

Den 1 januari 2007 infördes miljösanktionsavgift på 3000-5000 kr (SFS 1998:950) för den som utan tillstånd eller anmälan inrättar en avloppsanordning. Likaså för den som utan tillstånd ansluter vattentoalett till befintlig avloppsanordning där vattentoalett inte var ansluten sen innan. I miljöbalken (30 kap) framgår det att den som överträder tillstånds- eller anmälningsplikt ska betala miljösanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Naturvårdsverkets allmänna råd

Naturvårdsverket antog den 1 augusti 2006 nya allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS 2006:7) Dessa råd är en tolkning av miljöbalken som är vägledande för fastighetsägare och myndigheter.

I de allmänna råden finns vissa grundkrav på enskilda avloppsanordningar samt ytterligare miljö- och hälsoskyddskrav vid normal skyddsnivå och vid hög skyddsnivå.

Kontakt

Sidan uppdaterades: 2017-03-06