Hoppa till innehåll Hoppa till meny

När behövs bygglov och anmälan inom sammanhållen bebyggelse eller plan?

Följande gäller för småhus: en- och tvåbostadshus och fritidshus, som ligger inom sammanhållen bebyggelse eller detaljplan. Detta gäller inte radhus, kedjehus och bostadsrättsföreningar.

Ligger din fastighet inom sammanhållen bebyggelse eller inom detaljplan?

Kontakta plan- och byggenheten för att ta reda på om din fastighet ligger inom samanhållen bebyggelse eller inom detaljplanelagt område.

Ligger din fastighet nära vatten?

Strandskyddsdispens kan behövas om din fastighet ligger inom 100 meter från vattenlinjen. Läs mer om strandskydd. I vissa fall kan strandskyddet även vara utökan till 200 eller 300 meter.

Är ditt hus K-märkt?

Andra förutsättningar gäller för dig som har ett K-märkt eller kulturinventerat hus. Ta reda på om ditt hus är inventerat via Länsstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Närmre tomtgräns än 4,5 meter?

Andra förutsättningar gäller om du ska bygga närmre tomtgräns än 4,5 meter.

Ligger din fastighet nära en allmän väg?

Tänk på att tillstånd från Trafikverket kan behövas om byggnaden kommer att placeras nära väg.

Förändringar på eldstad eller skorsten?

Kom ihåg att du alltid behöver kontakta en sotare när du gör förändringar på eldstaden eller skorstenen.

Om fastigheten inte kan anslutas till kommunens avloppsnät

Vid nybyggnation krävs tillstånd för avloppsanläggning och vid om- och tillbyggnad prövas fastighetens avloppsanläggning av miljöenheten.

I tabellen nedan kan du se i vilka fall du behöver bygglov inom sammanhållen bebyggelse.


ÅTGÄRDBygglovAnmälan
Bygga nytt  
HuvudbyggnadJaNej
Garage, carport, förråd eller liknandeJaNej
Friggebod, läs mer i brochyren får jag bygga nedan. NejNej
Attefallshus, läs mer i brochyren får jag bygga nedan. NejJa
På- och tillbyggnader i såväl höjd som plan. Gäller även inglasad altan.JaNej
Tillbyggnad på huvudbyggnad (max 15 kvm total bruttoyta), läs mer i brochyren får jag bygga nedan. NejJa
Takkupa (max två) som placeras mellan två befintliga takstolar/takåsar, läs mer i brochyren får jag bygga nedan. NejJa
Takkupa som påverkar bärande konstruktion.JaNej
Anordna uteplats, läs mer i brochyren får jag bygga nedan. Vissa fallNej
Ändra invändigt i en byggnad  
Ändra användningen av en byggnad. Till exempel från garage till bostadsrum.JaNej
Ändra planlösningen väsentligt.NejJa
Inreda ytterligare en lägenhet i ett enbostadshus, läs mer i brochyren får jag bygga nedan. NejJa
Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet.NejJa
Nyinstallation av berg-, mark- och sjövärmepump.NejJa (Miljö)
Installera braskassett i befintlig öppen spis.NejJa
Nyinstallation av eldstad.NejJa
Nyinstallation av panna.NejJa
Installera pelletsbrännare i befintlig panna.NejJa
Byte av eldstad när den du byter till har samma bränsleslag, storlek och effekt eller om du ska ansluta till befintlig skorsten eller rökkanal.NejNej
Nyinstallation och byte av luftvärmepump.NejNej
Installera ny eller väsentligt ändra ventilationssystem till exempel från- och tilluft med värmeåtervinning.NejJa
RenoveraNejNej
Ändra utvändigt på en byggnad  
Ändra byggnadens yttre utseende avsevärt. Obs! Ändring av byggnad ska utföras varsamt så att husets och områdets karaktär behålls.NejNej
Byta fasadmateral till annat material, t.ex trä till putsJaJa
Byta fasadmateral till likt material, t.ex trä till träNejNej
Byta taktäckningsmaterial, t.ex tegel till plåtJaNej
Måla om huset då det inte påverkar områdets karraktär, milda färger ska användas.NejNej
Måla om huset då det inte påverkar områdets karraktär  
Åtgärder på tomten  
Bygga staketNejNej
Bygga mur eller plank högre än 0,5 meter i omedelbar närhet av bostadshuset. Gäller även stödmur.JaNej
Pool nergrävd i mark. Obs! Glöm inte skydd mot olycksfall i form av staket eller duk. Läs mer på Boverkets hemsida (nytt fönster)NejNej
Pool ovan mark. Max höjd: 1,20 m.NejNej
Ändra marknivån mer än 0,7 meter genom schaktning eller fyllning inom detaljplanerat område.JaNej
Uppläggning av båt eller husvagn över vintern.NejNej
Övriga åtgärder  
Reparera och underhålla. Obs! Speciella regler gäller kulturhistoriskt intressanta byggnader samt de med skyddsbestämmelser i detaljplan.NejNej
Riva en huvudbyggnad eller del av huvudbyggnad.JaJa
Riva en komplementbyggnad eller del av komplementbyggnad.JaNej

Kontaktinformation

Sidan uppdaterades: 2017-03-02